ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

ОВОС и ЕО

      Дейностите в направлението се базират на превантивния контрол, който се осъществява чрез екологичната оценка при одобряването на планове и програми, чрез ОВОС като условие преди най – ранното одобряване на инвестиционното предложение в развитието на инвестиционния процес, както и чрез издаването на комплексни и други разрешителни, предвидени в закона. Превантивният контрол има за цел недопускане на замърсяване и/или увреждане на околната среда над допустимите норми преди осъществяване на планираната дейност  и интегриране на екологичните цели в приемането и одобряването на планове, програми и инвестиционни предложения.  Законът за опазване на околната среда е основният документ на законодателството по околна среда в България, в който са транспонирани основните разпоредби на Директива 2001/42/ЕС „За оценка на влиянието на някои планове и програми върху околната среда” и Директива 85/337/ЕЕС, изм. и доп. с 97/11/ЕСза ОВОС.

     Чрез провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС се постигат заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи–устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността  и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда. Посредством ЕО и ОВОС се отчитат екологичните проблеми на най-ранния етап на вземане на решение, а чрез провеждането на консултации и обществени обсъждания със съответните общини, кметства и засегнато население се постига заложената прозрачност и участието на обществеността при вземането на решение. Тези постижения могат да бъдат характеризирани като силни страни при провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС. Възможността за поставянето на определени условия при реализацията на някои инвестиционни предложени и осъществяването на контрол върху изпълнението им също е една от силните страни на превантивната дейност.

    Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано предимно с местоположението и технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда.