ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


ОВОС и ЕО

      Дейностите в направлението се базират на превантивния контрол, който се осъществява чрез екологичната оценка при одобряването на планове и програми, чрез ОВОС като условие преди най – ранното одобряване на инвестиционното предложение в развитието на инвестиционния процес, както и чрез издаването на комплексни и други разрешителни, предвидени в закона. Превантивният контрол има за цел недопускане на замърсяване и/или увреждане на околната среда над допустимите норми преди осъществяване на планираната дейност  и интегриране на екологичните цели в приемането и одобряването на планове, програми и инвестиционни предложения.  Законът за опазване на околната среда е основният документ на законодателството по околна среда в България, в който са транспонирани основните разпоредби на Директива 2001/42/ЕС „За оценка на влиянието на някои планове и програми върху околната среда” и Директива 85/337/ЕЕС, изм. и доп. с 97/11/ЕСза ОВОС.

     Чрез провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС се постигат заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи–устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността  и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда. Посредством ЕО и ОВОС се отчитат екологичните проблеми на най-ранния етап на вземане на решение, а чрез провеждането на консултации и обществени обсъждания със съответните общини, кметства и засегнато население се постига заложената прозрачност и участието на обществеността при вземането на решение. Тези постижения могат да бъдат характеризирани като силни страни при провеждането на процедурите по ЕО и ОВОС. Възможността за поставянето на определени условия при реализацията на някои инвестиционни предложени и осъществяването на контрол върху изпълнението им също е една от силните страни на превантивната дейност.

    Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано предимно с местоположението и технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда.