ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Формуляри

Формуляри за изтегляне


От 25.05.2018 г. влиза в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Стара Загора в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.
1.Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.
2.При подаването на документи в РИОСВ - Стара Загора от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица.

 
От връзките по-долу, можете да изтеглите образци на документите, които се подават в РИОСВ, по процедурите по ОВОС и ЕО (екологична оценка). 

Декларация за съгласие от физически лица


Уведомление за инвестиционно предложение - Приложение 5 от Наредбата за ОВОС


Искане за преценяване неоходимостта от ОВОС - Приложение 6 по Наредбата за ОВОС


Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Искане за издаване на решение по ОВОС - Приложение 8 по Наредбата за ОВОС


Уведомление за изготвяне на план/програма - Приложение 3 по Наредбата за ЕО


Искане за издаване на Становище по екологична оценка (ЕО) - Приложение 5 по Наредбата за ЕО


Искане за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) - Приложение 4 по Наредбата за ЕО


Обществен интерес - Приложение 7 от Наредбата за ОВОС (за общини и кметства)