ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Публикувано на 14.05.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 28 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:   „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Щоките”, находящ се в ПИ 38683.38.299, землище на с. Кортен, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 29 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Рекултивация на общинско депо за инертни, строителни отпадъци- първи етап /техническа рекултивация/“ в имот № 83106.10.105 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.

Публикувано на 29.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 27 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на лютеница, кьопоолу и други продукти” в поземлен имот с идентификатор 010486, с. Желю войвода, общ. Сливен.

Публикувано на 27.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 25 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на четири нови водовземни съоръжения за допълнително водоснабдяване на производствена площадка”, в поземлен имот е идентификатор 35167.501.9510, гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Гурково 2021-2027 г.”
 

Публикувано на 23.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на нов обор с доилна зала и реконструкция на съществуващ обор, с капацитет 100 броя дойни крави” в УПИ IX, кв. 24, с. Рупките, общ. Чирпан.

Публикувано на 16.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 23 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 - гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 24 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Поставяне на 2 бр. стационарни резервоари за съхранение на дизел; Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води и Добавяне на нови видове в списъка на образуваните на площадката отпадъци“ в имоти е № № 59166.33.61 и 59166.33.56 по кадастралната карта на с. Пъстрен, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Гурково за периода 2021-2027 г”.

Публикувано на 09.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 21 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на четири броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи“ в имоти с идентификатори 67338.525.178, 67338.560.16, 67338.524.40 и 67338.535.19 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 22 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 300 броя овце ”, в поземлен имот с идентификатор 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 5 MW“ в имоти с №№ 67338.99.41 и 67338.99.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ, Сливен.

Публикувано на 02.04.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 20 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.90.7 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 30 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за   „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.72.870, гр. Ямбол за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 77030.24.915 и 77030.24.916, с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност съответно от 4,37 MW и 4,99 MW”.