ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Публикувано на 25.03.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, дейности по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори -промяна на количествата на част от предвидените за събиране, съхранение и третиране на отпадъци и предварително третиране“ в поземлен имот с идентификатор 67338.603.264, „Промишлена зона“ гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки“ в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостирапе на зелени отпадъци, с капацитет 1300 тона на година” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.273, УПИ XXXIX, кв. 11, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване" в имоти с идентификатори 51161.53.11, 51161.70.1 и 51161.53.13 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.

Публикувано на 18.03.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие-мандра и преустройство на съществуващ краварник” в имот е идентификатор 05284.581.894, гр. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие-мандра” в имот с идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - EO/2021 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с, Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с, Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попада част от поземлен имот с идентификатор 653030.34.21 в землището на с. Самуилово, общ, Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - EO/2021 г. да не се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на ОУП на общ. Сливен и Подробен устройствен план - длан за застрояване „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 50 мвт” в имоти с идентификатори 67338.75.15 и 67338.75.47 в земшцето на гр. Сливен.

Публикувано на 12.03.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на садкова инсталация с до 40 броя производствени садки” на площ от 200 дка от язовир „Малко Шарково”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение за обект: „Автомивка”, с цел миене на автомобили (други цели)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.32.961, гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис“ в имот № 67338.601.240 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 26.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце, трафопост и ново водовземно съоръжение”, в поземлен имот е идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел, складово стопанство и въвеждане в експлоатация на котел на твърдо гориво (генерирани при производството на мебели чисти дървесни стърготини, дървесни изрезки и талаш)” на площадка образувана от поземлени имоти с идентификатори 87374.513.5, 87374.513.7, 87374.513.8, 87374.513.9, 87374.513.12, 87374.513.29, . 87374.513.30, 87374.513.31, 87374.513.32, 87374.513.33, 87374.513.34, 87374.513.35, 87374.513.36 и 87374.513.37, гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за аквакултури в съществуващ язовир” в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Програма за управление на отпадъците на община Ямбол за периода 2021-2028 г.”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.

Публикувано на 15.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка” в поземлен имот с идентификатор 68850. 517.1046, кв. „Голеш”, гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за защитни покрития на метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация“ в имот № 35167.501.9481 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Елхово 2021-2027 г.”

Публикувано на 12.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в поземлени имоти е идентификатори 53134.220.76 и 53134.220.77 в с, Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 05.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бордюри, тухли и други елементи“ в поземлени имоти е идентификатори 68850.522.5302 и 68850,522.5301 по плана на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на гумени плочи“ в имот с идентификатор № 55484.55.4 по кадастралната карта на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.