ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Публикувано на 01.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 2 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП - ПЗ) за имоти с № № 27214.65.1, 27214.33.1, 27214.33.7, 27214.33.8, 27214.33.37 и 27214.33.50 по кадастралната карта на с. Еленино, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Мъглиж 2021-2027 г.”.

Публикувано на 15.01.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - ПР/2021 г. за инвестиционно предложение: „Преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5703 в гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 1 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 35167.60.14 по кадастралната карта на гр. Казанлък за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“.