ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Публикувано на 17.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 68 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване на лозови масиви” в поземлени имоти с идентификатори 02734.1.9, 02734.2.2, 02734.2.4, 02734.2.10, 02734.2.11.02734.3.1, 02734.3.2, 02734.3.4, 02734.3.8, 02734.3.12, 02734.3.505, 02734.4.7,
02734.4.232, 02734.4.511, 02734.5.6, 02734.5.453, 02734.5.507, 02734.6.34, 02734.53.1, 02734.53.2 02734.53.3 и 02734.53.5, с. Баня, общ. Нова Загора.

Публикувано на 10.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 67 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс-бензиностанция с газоснабдителна станция, обслужваща сграда, ресторант, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребна яма, противопожарни резервоари и експлоатация на съществуващо водовземно съоръжение" в поземлени имоти с идентификатори 56811.17.30 и 56811.17.12, землище на с. Плодовитово, общ.Братя Даскалови.

Публикувано на 03.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 42 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 49494.320.18, 49494.319.626, 49494.318.33, 49494.318.27, 49494.318.22, 49494.317.624 и 49494.314.24 в землището на гр. Мъглиж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 43 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имоти с идентификатори 49494.308.615, 49494.309.617, 49494.309.5, 49494.313.620 и 49494.313.621 в землището на гр. Мъглиж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 66 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Създаване на насаждение от десертни лозя с капково напояване“ в имоти с идентификатори 67338.431.423 и 67338.14.37 в землището на гр. Сливен.

Публикувано на 02.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 40 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Сливен 2021-2027 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 41 - EO /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на общ. Стралджа за периода 2021-2027 г.” 
РЕШЕНИЕ № СЗ - 65 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъден обект - кравеферма за 60 крави е млеконадоен център“ в УПИ 1-337, кв. 61 по плана на с. Александрово, общ. Стралджа.

Публикувано на 24.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 63 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на многокомпонентен течен растителен биостимулант с органичен произход, чрез прилагане на метод за конвертиране на компостирани (престояли) утайки от Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Стара Загора” в поземлен имот с идентификатор 77476.164.6, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 64 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на лозови масиви с капково напояване и обособяване на помпена група” в поземлени имоти с идентификатори 62921.75.13, 62921.75.8, 62921.76.4 и 62921.32.31 , с. Роза, общ. Тунджа.

Публикувано на 13.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 38 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „План за интегрирано развитие на община Твърдица за периода 2021-2027 г”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 39 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа за периода 2021 - 2030 г”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 61 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма” в имот е идентификатор 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 62 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци“ в имот № 67338.602.98 по кадастралната карта на гр. Сливен и „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци“ в имот № 67338.603.10 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 06.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 34 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 38683.75.761 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 35 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 38683.75.759 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 36 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.99.141 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 37 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.835.85 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 58 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на 40 000 бр. птици - бройлери“ в имот № 77476.86.10 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 59 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 12,711 ха“ в землището на с. Могилово, общ. Чирпан.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 60 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови масиви с обща площ 33,3697 ха“ в землището на с. Оряховица, общ. Стара Загора.