ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година

Публикувано на 05.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 48 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за "Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1000 kW“ в имот № 67338.835.11 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен".
РЕШЕНИЕ № СЗ - 49 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на общ. Братя Даскалови за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 77 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Ичера, общ. Сливен“ в имот с идентификатор 32915.41.144 в землището на с. Ичера, общ. Сливен.

Публикувано на 29.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 47 - ЕО /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:   „Програма за управление на отпадъците на община Раднево за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 75 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Предприятие за преработка на риба и производство на рибни продукти с максимален капацитет 1т/денонощие“ в имот № 51648.501.780 по кадастралната карта на гр. Николаево, общ. Николаево.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 76 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на обор за телета“ в имот с идентификатор 69208.140.55 по КККР на с. Стефан Караджово, общ. Болярово.

Публикувано на 22.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 74 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:   „База за съхранение и линия за преработка на полимери“ в УПИ XXIV-5828, кв. „Индустриален” 14Б по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Публикувано на 15.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 72 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване“ в имоти е идентификатори 51161.38.2, 51161.38.3, 51161.38.12, 51161.38.13 в землището на с. Научене, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 73 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на овощна градина, ограда, защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и система за капково  напояване“ в имоти с идентификатори 68312.81.1, 68312.43.1, 68312.26.1, 68312,25,5 и 68312.25.3 в землището на с. Средец, общ. Опан.

Публикувано на 08.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 45 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1300 kWu в имот № 27530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 46 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 15944.200.4 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 200 kW”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 71 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Водоползване от тръбен кладенец за добив на подземни води“ в имот № 51634.24.55 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.

Публикувано на 01.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 44 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 14026.27.51, с. Габарево, общ. Павел баня за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1200 KWp”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 70 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на строителен хипермаркет и складове” в поземлен имот с идентификатор 35167.505.9183, землище на гр. Казанлък.

Публикувано на 24.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 69 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване за съществуващи овощни насаждения“ в имоти с № № 38683.82.90, 38683.82.71, 38683.82.70, 38683.82.4 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора и „Изграждане на система за капково напояване и засаждане на трайни насаждения — орехи“ в имоти с № № 38683.82.63, 38683.82.64, 38683.82.27, 38683.82.81 и 38683.82.82 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.