ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 26.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел захранване на машини за изкуствен сняг за обект „Ски писта, ски съоръжение и бистро”, разположени в ПИ с идентификатор 39030.31.13 по КК на гр. Котел;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:  „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ. Чирпан” в имот с № 001441 в землището на гр. Чирпан;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и негодни за употреба батерии и акумулатори в имот № 35167.501.9412 по кадастралната карта на гр. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на предприятие за производство на парфюмерийно-козметични продукти и автомивка, разположени в ПИ с идентификатор 35167.17.22 по КК на гр. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на поливна система за трайно насаждение от орехи в собствени и арендувани имоти” в землищата на село Попово и село Дъбово, община Болярово;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – EO/ 2018 г.   за „Програма за управление на отпадъците за периода 2018-2020 г. на общ. Павел баня.

Публикувано на 19.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 77 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи сгради в предприятие за месодобив и месопреработка” в имот с идентификатор 67338.865.19 в гр. Сливен 

Публикувано на 12.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на Обект К 77 за производство на изделия със специално предназначение“ в поземлен имот с идентификатор  № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.

Публикувано на 21.09.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение –  тръбен кладенец ЕТК 3 за водоснабдяванена обект „Завод 4 гр. Мъглиж” в имот с идентификатор 49494.773.123 гр. Мъглиж;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един нов тръбен кладенец за добив на подземни води, необходими за охлаждане на изпитвателни стендове и поливане на зелени площи и други декоративни растения в проектирания „Учебно-изследователски и производствен център“ (УИПЦ) в имот № 35167.504.7621 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за отглеждане на риба в  поземлен имот № 72824.29.140 в землището на с. Тополяне,  общ. Раднево;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, ТИР паркинг и мотел” в поземлен имот № 53624.34.11 по кадастралната карта на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 10.09.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане и водовземане от система от три тръбни кладенци (ТК) за промишлено водоснабдяване на ПСОВ - Ямбол в ПИ с идентификатор 87374.35.981 по КК на гр. Ямбол.

Публикувано на 24.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Разширение на производствените капацитети и изграждане на две нови производствени халета” в имот № 72240.38.610, Индустриална зона по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа.

Публикувано на 17.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Компостиране на растителна биомаса и утайки по аеробна технология“ в имоти с идентификатори 87374.515.91.8 и 87374.515.91.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Разработване на находище на строителни материали – варовици „Памуклука” в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.