ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 04.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на автомивка и собствен водоизточник за добив на подземни води имот № 51809.503.3196 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора

Публикувано на 27.04.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на птицекланица с капацитет 600 бр. пилета/час или около 10 тона месо” в поземлен имот с идентификатор 68850.209.896, местност „Джелата”, гр. Стара Загора.

Публикувано на 20.04.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 27 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на инсталация за производство на гумени транспортни ленти в имот с идентификатор 61460.23.5 в землището на гр. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за производство на пелети от биомаса и производство на топлинна и електрическа енергия, чрез когенерация на неопасни отпадъци и биомаса в имот № 77476.507.57 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Публикувано на 18.04.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 23 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „Беленска“ в землищата на с. Боров дол и с. Жълт бряг, общ. Твърдица”. 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 28 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:  „Изграждане на автомобилна писта” в имот с идентификатор 67338.39.3, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 29 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 бр. крави в поземлен имот с идентификатор № 062019 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.

Публикувано на 13.04.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на разширение на Ветропарк „Бяла” - изграждане на 41 броя ветрогенератори с мощност до 102,5  Мw с подстанция в землищата на селата Гавраилово, Бяла, Малко Чочовени и Голямо Чочовени, Община Сливен и отвеждащ Електропровод 110 Кv  в землищата на селата Селиминово, Гавраилово, Бяла и Голямо Чочовени, Община Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 26 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:
1. Замяна на съществуваща индукционна пещ  AEG (с два индуктора х 2,8 т)  - общо 5,6 т за топене на чугун, с една пещ с два индуктора, всеки по 2,5 т – общо 5 т. 
2. Въвеждане в експлоатация на пещ 10 т., спряна от експлотация през 2014г.
3. Изграждане и внедряване на автоматична формовъчна линия 2 – HSP 2D.
4. Изграждане на аспирационна система към нова автоматична формовъчна линия.
5. Изграждане и внедряване на цех за механична обработка на произвежданите отливки, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
възложител „ПРОГРЕС“ АД, гр. Стара Загора, кв. Индустриален.
 

Публикувано на 05.04.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 22 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на подземно газово стопанство с площадкови мрежи, ново БКТП и кабел 20 kV в имот № 72240.38.581 по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на плодови  и зеленчукови сокове с ограда и ведомствен път” в имот № 147189 в землището на гр. Чирпан.

Публикувано на 30.03.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 20 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Почистване коритото на р. Тунджа от наносни отложения над шосейния мост при с. Бузовград, в землищата на гр. Казанлък и с. Бузовград, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 21 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на насаждение от маслодайна роза с изграждане на система за капково напояване  на площ 90дка, в имоти №№ 026001, 026002 и 026003  землището на с. Асен, общ. Павел баня и закупуване на земеделска техника.