ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 10.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали и като съставки в строителни материали и изделия“  в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулен павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продукти“ в имот № 72165.506.1612 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на складова база на „Агрополихим" АД, разположена в ПИ с идентификатор 77476.507.30 по КК на с. Хрищени, община Стара Загора.

Публикувано на 03.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец за водоснабдяване(измиване на външни и вътрешни площадки за поливане на зелени площи) на предприятие за имитиращи продукти” в имот с идентификатор 67338.601.245 гр. Сливен.

Публикувано на 16.07.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: 
1. Замяна на част от използваното твърдо гориво – лигнитни въглища с биомаса, неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth;
2. Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им; 
на „ТЕЦ към „Брикел” ЕАД в кв.502, УПИ I-1 землището на с. Обручище, общ. Гълъбово
3. Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв.513 УПИ XXXII-28 по ПУП на „Брикел“ЕАД;  кв.513 УПИ XXXIII-33  по ПУП на „Брикел“ЕАД и кв.513 УПИ XXXVII-41  по ПУП на „Брикел“ЕАД.

Публикувано на 13.07.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58– П/ 2018 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване на съществуващ лозов масив, в имоти №№ 024082 и 024081 землището на с. Чарган, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка” в УПИ II, кв. 88 в с. Александрово, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – П/ 2018 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на нов обор за отглеждане на около 150 броя подрастващи малачета и малакини  и обор за отглеждане на около 150 броя сухостойни биволици“ в имоти с идентификатори 21049.62.316, 21049.62.18, 21049.62.20 в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Ямбол.

Публикувано на 06.07.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/ 2018 г. за инвестиционно предложение: Регионално пред инвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци в УПИ II 300 в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.

Публикувано на 29.06.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Преустройство на част от съществуващи промишлени сгради в работилница за производство на бои” в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9020 по кадастралната карта на гр. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Промяна функцията на съществуващо мазутно стопанство в площадка за производство на стоки с приложение в битовата и индустриална химия” в поземлен имот с идентификатор № 87374.515.20 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Разширение и преустройство на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка” в имот № 056014 в землището на с. Гергевец, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – П/ 2018 г.  за да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Становище по екологична оценка (ЕО) № 2-2/2016 г. за Общ устройствен план (ОУП) на Община Гурково 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на бензиностанция, газостанция, пълначно за туритически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за бързо хранене” в поземлен имот № 48787.15.51 по кадастралната карта на с. Могила, общ. Тунджа.
 

Публикувано на 25.06.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Доставка, монтаж и експлоатация на оборудване за екстракция на растителни и етерични масла, посредством суперкритичен CO2” в УПИ I-3618,кв. 88, по плана на гр. Чирпан.