ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 12.01.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на водоем за риборазвъждане в  поземлен имот № 046039 в землището на с. Любенец,  общ. Нова Загора.