ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година

Публикувано на 16.03.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка на винено грозде с капацитет до 75т, производство на вино от винени сортове грозде и закупуване на технологично оборудване и екипировка - монтиране и експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води в УПИ I - 444, IX – 443, кв. 44, с. Иречеково, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки в поземлен имот № 001006 в землището на с. Еленино, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на водосъхранително съоръжение тип „Лагуна”, сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма, санитарно битова сграда и складови помещения, в поземлен имот № 020005 землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на МВЕЦ „Загоре“ в имот № 68850.162.1 в землището на гр. Стара Загора.

Публикувано на 13.03.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на тир-паркинг, заведение за хранене, търговски обект, баня и стаи за настаняване в имот № 045033 в землището на с. Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Водовземане от подземни води, чрез изгражданне на две нови съоръжения за водовземане в имот № 18259.190.17 по кадастралната карта на с. Гълъбинци, общ. Тунджа.

Публикувано на 23.02.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Разширяване на производствената дейност чрез монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили в поземлен имот с идентификатор № 68850. 75. 244 гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Монтиране  и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан –бутан в поземлен имот № 002938 землището на с. Главан, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на магазин за авточасти, игрална зала, офиси, жилища и мотел” в поземлен имот № 045040 от землището на с. Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ –13 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово в имот № 069011, местност „Хумата” в землището на с. Добрич, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/ 2018 г.  за преценяване  необходимостта  от извършване на екологична  оценка: за  „Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. на общ. Твърдица“.

Публикувано на 09.02.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение  на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, найлон и пластмаса в поземлен имот с идентификатор № 87374.545.26 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол

Публикувано на 02.02.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Преустройство на съществуваща свинеферма във ферма за гушене на патици с капацитет за 3500 броя птици в поземлен имот с идентификатор № 67338.162.4, гр. Сливен.

Публикувано на 26.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци в имот с идентификатор 000373 в землището на гр. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК)  за водоснабдяване (поливни и противопожарни нужди) в поземлен имот № 000960 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на производствената дейност с включване на неопасни строителни отпадъци към инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 77476.507.46 и 77476.507.48 в с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Публикувано на 19.01.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на напоителна система – капково напояване в масиви 106, 107, 085 и 090 в съществуващ лозов масив в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци в имот с идентификатор 67338.601.273 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Монтаж и експлоатация на модулна пречиствателна станция за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от площадката на „Кастамону България” АД в УПИ III, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.