ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 24.02.2016 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Разширяване на производствената дейност, включваща дейност  по оползотворяване/обезвреждане, чрез изгаряне на неопасни отпадъци, съвместно с основното гориво/ въглища) в скарна предкамера към енергиен котел ЕК2’ в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен,  с възложител „Топлофикация - Сливен” ЕАД, гр. Сливен

Публикувано на 19.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ-15-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение.
РЕШЕНИЕ№СЗ-16-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение. 
РЕШЕНИЕ №СЗ-17-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение. 
 

Публикувано на 12.02.2016 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-10-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: за Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи стокови кокошки носачки в имот № 27499.223.484 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък с възложител: Петър Кънчев Кънев, гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-11-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие „Кукери” в поземлен имот № 029014 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, с възложител „ИНИКОМ” ЕООД град Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-12-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на цех за преработка на зеленчуци в УПИ V, кв. 38 по плана на с. Млекарево, общ. Нова Загора, с възложител ,ДЛФА ФУУДС” ООД, с. Мировяне
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-13-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на предприятие за производство на ферментирали зеленчуци в УПИ XII, кв. 202 по плана на гр. Нова Загора, с възложител „Загоре комерс БГ” ЕООД, гр. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-14-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на цех за преработка на зеленчуци в УПИ X, кв. 202 по плана на гр. Нова Загора, с възложител „МЕГАХРАН 2015” ЕООД, гр. Нова Загора

Публикувано на 11.02.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-1-ЕО/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 година,, на Община Гурково.
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-2-ЕО/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2615-2020 година,, на Община Елхово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ЕО/2016 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 година,, на гр. Ямбол

Публикувано на 29.01.2016 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Преструктуриране и конверсия на винени лозя, чрез засаждане на лозови насаждения на площ от 16,2859 ха, изграждане на подпорна конструкция на площ от 16,2859 ха и изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на винени лозя с обща площ от 16,2859 ха в имоти с № № 021049, 021050, 021051, 021052, 021057, 021069, 021070, 021075 и 021076 в землището на с. Славейково, общ. Елхово, с възложител „Изба Славейково“ ЕАД, гр. Харманли
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка и водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения- два броя шахтови кладенци” в поземлен имот № 057012 в землището на с. Пчела, общ. Елхово, с възложител „НВ Агротрейд“ ООД, 1606 гр, София
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на крайпътен обслужващ обект - бензиностанция, газстанция, ресторант, магазин, стаи за почивка,паркинг за МПС, бани и тоалетни за свободно ползване, тържище-базар за непреработена селскостопанска продукция” в поземлен имот № 033071 по КВС на с. Кирилово, общ. Елхово възложител Петър Борисов Яръмов, гр. Елхово

Публикувано на 22.01.2016 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включващ Проект за план за застрояване в обхвата на ПИ №55021.501.62 по КК на гр. Павел баня и Инвестиционен проект за „Хотел Княз Павел - реконструкция, модернизация, пристройка и надстройка на съществуваща сграда - I етап” и „Балнеологичен комплекс към хотел Княз Павел, закрит басейн и пристройка на топла връзка към хотела - II етап” в УПИ III в кв. ЗА по плана на гр. Павел баня, Община Павел баня с възложител „ХОЛИДЕЙ ОН” АД, гр, Бургас
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Модернизация на железопътен участък Оризово-Мйхайлово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в .защитени зони. възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, гр. София

Публикувано на 15.01.2016 г.

 • РЕШЕНИЕ№СЗ-З-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Удължаване на въздушна линия 20kV Главан, п/я Гълъбово, от ст.56/38/3 / землище с.Светлйна,общ.Тополовград/ до ст,13 На въздушна линия 20kV Маца с възложител "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, гр.Пловдив
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-4-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Ремонт и преустройство на съществуваща сграда в стопанска сграда за преработка на мляко от млечни крави в поземлен имот № 061003, землището нас. Сборище, общ. Твърдица, с възложител ЕТ „Янко Славов Цонев”, 8899 с. Сборище, общ. Твърдица