ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 15.04.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 28 - ПР/2016 г.за инвестиционно предложение Изграждане на довеждащ път за обект „Гробищен парк“-в имоти с № № 102001, 102002 и 102004 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-29-ПР/2016 г. инвестиционно предложение Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с площ 99,861 дка в имоти 012004, 012005, 012002, 012003, 012023, 029169, 029168, находящи се в с. Болярско, общ. Тунджа

Публикувано на 11.04.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-27-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение Изграждане на система за капково напояване на лозе в имот № 87374.12.34 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол

Публикувано на 1.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ № КОС - 01 - 1085 - СПР/2016 г.за „Изграждане на нова сяроочистваща инсталация (СОИ) за пречистване на димните газове за-три енергийни котела на ТЕЦ „Брикел” ЕАД в кв. 502 и 503, УПИ I -1, кв. 502 гр. Гълъбово 

Публикувано на 25.03.2016 г.

  • P Е Ш Е H И Е № СЗ - 4 - ЕО /2016 г. Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците, до 2020 година“ на rp. Нова Загора.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ - 5 - ЕО /2016 г, за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 година,, на Община Сливен.

Публикувано на 18.03.2016 г.

  • РЕШЕН И Е № СЗ - 24 - ПР/2016 инвестиционно предложение Изграждане на център *за опазване на речни видове застрашени от изчезване в имот № 05284.260.910 по кадастралната карта на гр. Болярово, общ. Болярово
  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ -25 - ПР/2016 инвестиционно предложение Изграждане на трасе за подземен газопровод с обща дължина 1887,40м, от поземлен имот 67338.103.5 - АГРС на «Булгаргаз» до поземлен имот 67338.91.6 в местността «Сливенски път» по кадастралната карта на гр. Сливен
  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 26 - ПР/2016 за инвестиционно предложение Изграждане на напоителна система за селскостопански култури в масиви 58 и 59 в землището на с.Съединение, общ. Братя Даскалови,

Публикувано на 11.03.2016 г.

  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-21-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение Изграждане на цех за производство на мляко и млечни продукти в поземлен имот № 093008, землището на с. Борилово, общ. Стара Загора.
  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-22-ПР/2016 г.за инвестиционно предложение Изграждане на цех за преработка на биошипки със собствен водоизточник и закупуване на техническо оборудване в поземлен имот № 065110, землището на с.Тополчане, общ. Сливен,
  • Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-23-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение Изграждане на цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки и изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване в имот № 67388.603.176 в гр. Сливен,

Публикувано на 26.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на производство на съществуващо предприятие за преработка на зеленчуци, в поземлен имот № 109003 землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони с възложител „Диони” ООД
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Цех за пакетиране и преработка на плодове в имот № 117001 в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, което няма вероятност да окаже Значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони с възложител „АГРИСПА” ООД, гр. Стара Загора