ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 28.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Разширение и реконструкция на биволовъден комплeкс в УПИ I 10, 30 и УПИ II 2, 11, 12, 13, 14, кв. 1 по плана на  с. Лозенец, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя:  изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти с номера 370013, 370095, 330187, 320001, 320002, 320003, 320004, 350019, 35005, 350057 и 350029  в землището на с. Иречеково, община Стралджа

Публикувано на 21.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на краварник за отглеждане на 48 крави в ПИ № 000168 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на нова тревна настилка на Градски стадион” в имот № 87374.534.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжериен комплекс за целогодишно отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване и склад за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот (ПИ) № 030013 землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на Лепило 192 и разредител за Лепило 192 с консумация на органични разтворители по-малко от 150 kg/h и/или 2000 t/y в Обект ПМ – 3“ в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж и „Изграждане на инсталация за производство на изделия със специално предназначение в Обект ПМ-2 в имот № 49494.46.134 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.

Публикувано на 14.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Проектиране и изграждане на технологични линии за производство на заряди за изстрел RUA-80HEF с осколочно-фугасна ракета в обекти ЛЛБ 9, ЛЛБ 6 и ЛЛБ 6А в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък, на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД,
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в имот с № 104014 в с. Арнаутито, общ. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на система за капково напояване, изграждане на подпорна конструкция с мрежа за защита от градушки, птици и насекоми с ограда от стоманобетонни колове с метална мрежа и закупуване на лозарски трактор и прикачен инвентар в лозов масив с площ 44,004 дка в имоти 042022, 026087, 026086, 026085, 026084, 026083, 026164, 026165 находящи се в с. Победа, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на лозови масиви със система за капково напояване в имоти с идентификатор № 37530.44.1000 и № 37530.45.1 в землището на с. Ковачите, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 77– ПР/2016 г. инвестиционно предложениеИзграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на тревни площи в имот № 87374.537.163 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: предложение Изграждане на система за капково напояване в имоти с № № 023064, 026022, 001001 и 023020 в землището на с. Хлябово и изграждане на навес и складове за селскостопанска техника и инвентар в имот 001001 в землището на с. Хлябово, общ. Тополовград.

Публикувано на 03.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:„Изграждане на хотел с ресторант, спа център с басейн, магазин и 2бр. жилища” в поземлен имот(ПИ) № 000100, местността „Черния мост”, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Складова база за съхранение на амониева селитра в имоти с № № 68850.526.1604, 68850.526.1603 и 68850.526.1621 в землището на гр. Стара Загора.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – EO/2016 г.  Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) № 000562,в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.

Публикувано на 21.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на семейна животновъдна ферма - до 50 броя щастливи кокошки, до 10 броя свине и до 5 броя крави в имот № 27499.172.59 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на производствено хале за инсталиране на линия за изотермична закалка и отпуск на детайли, изработени от стоманени ленти” в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 40,494 дка в имот № 69660.70.48 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Включване на дейност по оползотворяване на горими отпадъци (RDF - модифицирани горива) за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ с номинална топлинна мощност 5,7 MW към енергиен котел (ЕК) 2 на „Топлофикация-Сливен” ЕАД в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен

Публикувано на 20.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Добив на подземни богатства - доломити от находище „Питово”, землището на с. Питово, общ. Нова Загора, обл. Сливен
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 10 080 бр. кокошки носачки в УПИ I-42, кв. 48 в с. Любеново, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец - ВП - 1/16” на територията на Вътрешно насипище на рудник „Трояново-1”в имот № 101007, землището на с. Трояново, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12– ЕО/2016 г. екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Тополовград“ за периода 2014-2020 г.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13– ЕО/2016 г.екологична оценка на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Стралджа“ за периода 2017-2020 г.

Публикувано на 09.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма, фотоволтаична централа до 30 квт, закупуване на оборудване и земеделска техника в ПИ № 001757 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62– ПР/2016 г. инвестиционно предложениеИзграждане на три сондажни кладенци в имот с № 000214 и УПИ II-120, кв. 25 в с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63– ПР/2016 г. инвестиционно предложение„Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти – преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея” в УПИ L, кв. 22 Промишлена зона гр. Сливен.