ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 30.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци със система за капково напояване и микро дъждуване в поземлен имот (ПИ) № 011004 землището на с. Могила, общ. Стара Загора.

Публикувано на 19.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на учебна сграда и градина за спорт и отдих в имот № 67338.32.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58– ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка и пакетиране на зърнени храни, ядки, сушени плодове, семена и производство на шоколад” в имот № 87374.514.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59– ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Изграждане на два броя тръбни сондажни кладенци за напояване ТК-1 в имот с номер 022017 и ТК-2 в имот с номер 023007 в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора

Публикувано на 12.08.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Създаване на масиви от трайни насаждения - орехи с  площ 89,171дка и  система за капково напояване в имоти с №№ 27400,  274019, 000735, 000734, 274020, 274005, 000744, 274004, 000740, 274006, 274002, 274001, 274011, 274012, 001180, 274010, 274007, 274017, 274014, 274016, 274022, 274021, 000975, 001179, 274018, 000748,000747 местност „Ярън бала” в землището на гр. Шивачево.

Публикувано на 22.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на подземен разпределителен газопровод от тръби стомана и полиетилен висока плътност с налягане на природния газ 1.0 MPa от с. Новоселец, общ. Нова Загора до с. Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда обор, в склад за съхранение на продукция и селскостопанска техника в поземлен имот (ПИ) № 065309, изграждане на сондажи за водовземане на подземни води, система за капково напояване на трайни насаждения в имоти с №№ 061003,062066 и изграждане на ограда в имоти №№ 061003, 062066 и 056023” землището на с. Тополчане, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № КОС – 4490– ПКР/2016 г. Процедурата по раздел Ш от Глава шеста „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Разширяване на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване/обезвреждане, чрез изгаряне на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища) в скарна предкамера към енергиен котел ЕК2” в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона на гр. Сливен.

Публикувано на 19.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на кози В имот № 203020 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица.

Публикувано на 15.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на складова база и административна сграда със собствен водоизточник  в поземлен имот № 011055,землището на с. Загоре, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 38 640 бр. кокошки носачки в имот № 056007 в землището на с. Ново село, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на четири броя (4бр.) тръбни кладенци и система за капково напояване за овощна градина с обща площ 224 дка” в парцели 048003,048011,048012,048013,048014,048031,048032,048040,048051, 048052, 048060 и 048071  в  землището на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево.

Публикувано на 08.07.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на млекопреработвателно предприятие” в УПИ III-стопански дейности, кв. 71 по плана на с. Спасово, общ. Чирпан