ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 09.06.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-53-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на птицеферма за отглеждане на 20 000 бройлери в имот № 085007 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-55-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на оранжерия за производство на краставици и тръбен кладенец за водоснабдяване в имоти с № № 51809.13.257, 51809.13.283, 51809.13.284 и 51809.13.234 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-56-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на оранжерия за производство на краставици и тръбен кладенец за водоснабдяване в имоти с № № 51809.13.280, 51809.13.285, 51809.13.286 и 51809.13.284 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-57-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на супермаркет тип „Лидл” в УПИ 1- 1367, кв. 129, кад. район 504 гр. Казанлък, общ. Казанлък

Публикувано на 22.05.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-52-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за 500 броя овце - майки, ремонтно стадо и мандра за производство на мляко и сирене" в имот № 43459.45.20 в землището на с. Лесово, общ. Елхово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-54-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно ппедложение за "Разширение на съществуващо производствено предприятие - изграждане на нов цех за преработка на мляко в имот № 67338.9.6 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-4357-ПРК/2015 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на твърди битови отпадъци и биомаса и оползотворяване на остатъците от изгарянето” в У ПИ 1-1, кв. 502 по плана на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово с възложител ТЕЦ „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово.

Публикувано на 08.05.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-51-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на лозов масив в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови"

Публикувано на 30.04.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-49-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ цех за ситничарски изделия в цех за зеленчукови консерви в УПИ IV, кв. 561 в гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-50-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на говедовъдна ферма в имоти с № № 040092 и 040074 в землището на с. Малък манастир, общ. Елхово
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-2397-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за хлор- алкална електролиза(ХАЕ)” в УПИ III, кв. 333 по кадастралния план на гр. Ямбол с възложител „Континвест” ООД

Публикувано на 24.04.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-47-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кланичен комплекс за едри и дребни преживни животни и свине-пристройка към съществуващо предприятие^ за разфасоване на бяло и червено месо,закупуване на техническо оборудване и екипировка в поземлен имот № 6733. 832.48 гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-48-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи и череши на площ До 300 дка, изграждане на два броя сондажни кладенци с дълбочина до 50м, система за капково напояване, изграждане на площадка до 200 кв.м. за монтиране на мобилни съоръжения, подземно кабелно захранване, изграждане на конструкция за защита от градушки, телена ограда и закупуване на трактор, прикачен инвентар, мобилен хйдрокулер, мобилни хладилници, хладилен камион, автономна платформа, амбалаж” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.12 гр. Сливен

Публикувано на 17.04.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-42-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на биогаз с инсталирана мощност 150 КВт топлинна мощност в имот № 83051.501.12 в землището на с. Шарково, общ. Болярово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-44-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Пристройка на стационарен блок и дигитален линеен ускорител към съществуваща многопрофилна болница за активно лечение-Медицински комплекс „Св. Иван Рилски“ в имот № 68850.522.9938 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-45-ПР/2015 г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на стадион в имот № 000363 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-46-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на маслодайни култури със силозно и складово стопанство в имот № 011010 в землището на с. Ястребово, общ. Опан.

Публикувано на 09.04.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-39-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за охлаждане (климатизация) на магазин за строителни материали в УПИ XII - 8736 кв. 126, кад. район 504, гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-41-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Обходен път на гр. Казанлък свързващ път 1-5 и 1-6 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-43-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на зайцеферма в УПИ V-153 и VI-153, кв. 49 по плана на с. Симеоново, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-26-СПР/2015 г. за спиране на процедурата за инвестиционно предложение за “Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка” в землището на с. Малко Шарково, общ. Болярово