ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 16.02.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–20–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващи промишлени сгради и пристройка към тях за изграждане на предприятие за рафиниране на растителни масла в поземлен имот с идентификатор 87374.511.420 в гр. Ямбол
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–21–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ел. провод 6 кв 2х3 АС 185 кв.мм. от подстанция „Запад” до СТП 6/1,65 кв „Брикетна” изводи Хумус и Преслав, втори етап IV и V участък, трети етап III участък, четвърти етап I участък” на рудник „Трояново - 1”  в землищата на с. Трояново, общ. Раднево и с. Обручище, общ. Гълъбово

Публикувано на 06.02.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Идеен проект за доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция водопроводна мрежа по трасето на канализацията и ПСОВ" с. Бузовград в имот № 013001 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на духовен образователен център, сгради за настаняване и парк" в имот № 105053 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–19–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма" в имот № 016021 в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора

Публикувано на 02.02.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за добив на растителни мазнини и биодизел" в УПИ I – 568, кв. 150 по плана на с. Опан, общ. Опан
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–16–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на овцеферма за производство на мляко и месо с капацитет 312 бр. овце-майки и 450 агнета" в УПИ IX-439, кв. 1 по плана на  с. Васил Левски, общ. Опан

Публикувано на 24.01.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Удължаване на въздушна линия 20 кV Главан (Подстанция Гълъбово) до краен стълб на въздушна линия 20 кV Нептун (Подстанция Тополовград)” в землищата на гр. Тополовград, с. Хлябово и с. Орлов дол, общ. Тополовград
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–11–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 40 броя крави" в имот № 000949 в землището на с. Александрово, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–12–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан бутан/реконструкция на съществуваща бензиностанция и склад за пропан бутан с пълначно за бутилки, с авто и жп зареждане/”, находящ се в поземлен имот № 77476.507.25 , землището на с. Хрищени, Община Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–13–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на разтоварище за компресиран природен газ”, находящ се в УПИ XXXI - 8707, кв. 31 Промишлена зона гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–14–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на вилно селище и рибарник в имоти с идентификатори  55021.171.805 и 55021.171.804 в землището на гр. Павел баня

Публикувано на 16.01.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–1–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за пиролиза на отпадни материали съдържащи въглеводороди" в имот № 87374.42.376 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–3–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на специализирана болница за рехабилитация" в УПИ XIII- 1654, кв. 117 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–4–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на краварник за отглеждане на 40 броя крави" в имот № 018001 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–5–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери" в имот № 086010 в землището  на с. Хрищени, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на мини биоелектроцентрала – 1,5 МВт за производство на биогаз" в имоти III-4, IV-4, V-5 и VI-5, кв. 8 по плана на с. Боздуганово, общ. Раднево
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ПР/2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда № СЗ-38-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение: Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки – носачки в с. Енина, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ№ СЗ-8-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на „Автоборса” в имот с идентификатор 49494.35.9 в землището на гр. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–9–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ферма за отглеждане на дребни бозайници - норки" в имот № 000369 в землището  на с. Маджерито, общ. Стара Загора

Публикувано на 09.01.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на лозов масив и водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – два броя тръбни кладенци" в имоти с № № 67338.871.565 и 67338.871.566 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен