ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 16.10.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ№СЗ-98-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на когенерационна система с инсталирана мощност 200 КВт, използваща биомаса с цел добив на електрическа и топлинна енергия за собствени технологични и производствени нужди в УПИ VII-1845, кв. 3 по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-100-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на лозови масиви и изграждане на напоителна система за капково напояване в имот № 000261 в землището на с. Дражево, в масив № 55 в землището на с. Хаджидимитрово и в масив № 32 в землището на е. Кабиле, общ. Тунджа

Публикувано на 09.10.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-95-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в. т. лютеница” в ПИ 010487 в землището на с. Жельо войвода, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-96 - ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на масив от сливи и водовземанет от подземни води чрез ново водовземно съоръжение- тръбен кладенец в имоти с №№ 050031, 050030, 050029, 060017, 060090, 060087 и 060052 в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-97-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за нуждите на дестилерия в УПИ V 157, кв.25 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-99-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за екстракция на етерично-маслени суровини и складово стопанство за разтворители, в поземлени имоти с №№ 000316 и 017002 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня

Публикувано на 02.10.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ№СЗ-92-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за: "Изграждане на паткарник с капацитет 20 000 бр. патици и външно ел. захранване в имот № 000214 в землището на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-93-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за: Разширяване и модернизиране на съществуваща птицеферма за отглеждане кокошки-носачки в поземлени имоти № 031004, 31010, 031003 и 031009 в землището на с. Дражево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-94-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с площ 157,255 дка в землището на с. Челник, общ. Тунджа

Публикувано на 25.09.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ№СЗ-88-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на биогазова инсталация с индиректно използване на оборска тор с електрическа мощност 180kW и топлинна мощност 216 kW” в имот с № 030132 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-90-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на животновъден обект за отглеждане на животни, добиване на животинска продукция и обслужващи дейности в имот № 67338.871.567 в землището на гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-2512-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за „Използване на RDF - горими отпадъци и въглища в скарна предкамера към енергиен котел ЕК 2 с цел получаване на енергия в ПИ с идентификатор 67338.603.61 Южна промишлена зона на гр. Сливен , на територията на „Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен

Публикувано на 18.09.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-87-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Монтиране на дизелова модулна цистерна 10 куб. м в поземлен имот с идентификатор 67338.563.1 гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-89-ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземни съоръжения - тръбни кладенци за напояване в имоти с идентификатори 69660.501.4520, 69660.501.2355 и 69660.501.2363 по кадастралната карта на гр. Стралджа

Публикувано на 11.09.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-83-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Реконструкция на Компресорна станция „Странджа“ в имот № 000610 в землището нас. Горска поляна, общ. Болярово, към обект „Транзитен газопровод за Република Турция“
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-84-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Увеличение на производствения капацитет на използваната инсталация на 820т/денонощие и изграждане на аспирационна система към пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) в УПИ 3023, 3024 и 3024а,3025а в кв. 656а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-85-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя тръбни кладенци( един черпателен и един реинжекционен) в ПИ № 49494, 667. 295, местност „Кара кос“ гр. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-86-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибарник в имот № 118008 " и собствен водоизточник в имот № 118009 в землището на гр. Казанлък

Публикувано на 28.08.2015 г.

Инвестиционно предложение Изграждане на кравеферма за отглеждане на 20 крави с техните приплоди в имот № 043002 в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Инвестиционно предложение Ново строителство и реконструкция на животновъдна ферма, включително обслужващи помещения и доилна зала за отглеждане на 92 крави в имот с идентификатор 83106.502.725 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Инвестиционно предложение Изграждане на кравеферма за отглеждане на 120 крави в имот № 190022 в землището на с. Гълъбинци, общ. Тунджа, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Инвестиционно предложение Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на есетрови Видове риби в рециркулационна система и водоснабдяване от собствени водоизточници -сондажни кладенци в имот № 67374.519.38 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.