ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 30.03.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-36-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на модулна оранжерия за производство на зеленчуци със система за капково напояване и котел на дървесни пелети за отопление е инсталирана мощност 1.5 МВт топлинна мощност" в имоти с № № 074035 и 074034 в землището на с. Сърнево, общ. Раднево
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-37-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибарник, канал, ел. кабел 1кV" в имот № 000016 в землището на с. Генерал Низово, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-38- ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 бр. крави" в имот № 000210 в землището на с. Палаузово, общ. Стралджа

Публикувано на 20.03.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ЕО /2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нова Загора"
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Разработване на находище за нерудни полезни изкопаеми варовици и долерити,в площ „Аламура 2”, в землищата на с. Ракитница и с. Кирилово, общ. Стара Загора

Публикувано на 13.03.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на складово стопанство за хлороформ", находящо се в УПИ I - 8478, кв. 471, кад. район 504 гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на „Автомивка” в имот с идентификатор 68850.522.410 в гр. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-ЗЗ-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на овощна градина със система за капково напояване в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора" в имот № 000366, стопански склад с битово помещение и фотоволтаична система в имот № 000737 и шест броя тръбни кладенеца за водоснабдяване.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за 120 бр. крави" в имот № 198039 в землището на с. Глушник, общ. Сливен

Публикувано на 09.03.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на газово стопанство за втечнен пропан бутан”, в ПИ № 000711 гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-2766-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане на рибовъдно садково стопанство за отглеждане на риба” в имот № 22767.222.707 в землището на с. Паничерево, общ. Гурково

Публикувано на 06.03.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на садкова инсталация „БЧ” за отглеждане на риба в язовир „Розов кладенец” в землището на гр. Гълъбово
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-386-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ” в землището на е. Жельо войвода и с. Камен, общ. Сливен в границите на защитени зони „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за местообитанията и „Адата Тунджа“ с код BG0002094
 • РЕШЕНИЕ № КОС-01-385-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за “Изграждане и експлоатация на МВЕЦ” в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен в границите на защитени зони „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 по Директивата за местообитанията и „Адата Тунджа“ с код BG0002094

Публикувано на 27.02.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на когенерация с маслен котел и ORC цикъл за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 1,5 MW" в УПИ I 1767 по ПУП на промишлена зона „Изток” на гр. Тополовград, общ. Тополовград
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване" в имоти с № № 024055, 062045, 063016, 068013, 062034, 062027 и 063006 в землището на с. Николаево, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–26–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдно стопанство, собствен водоизточник/3 броя тръбни кладенци/ и закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар" в имот с идентификатор 69674. 14. 623 в землището на с. Странджа, общ. Болярово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола с капацитет 43 800 тона смола годишно и монтиране на парогенератор на природен газ с проектна мощност 6,55 Мвт" в УПИ III-503 кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–28–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на тир-паркинг с пътна връзка в  поземлен имот с № 10061,местността „Чобанка”, землището на с. Гергевец, общ. Сливен

Публикувано на 20.02.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на автоклавна инсталация за обезвреждане на болнични инфекциозни отпадъци" в имот № 68850.522.5588 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на лозов масив със система за капково напояване" в землището на с. Главан, общ. Гълъбово в имоти с № № 154001, 154002, 154003, 154004, 154005, 154006, 154008, 154009, 154010, 154011, 154012, 154013, 154014, 154015, 154016, 154017, 154018, 155001, 155002, 155003, 155005, 155006, 155009, 155010, 155011, 155013, 155014, 155015, 155016, 155017, 155018 и 155020