ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година

Публикувано на 17.08.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-76-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кланичен пункт и транжорна" в поземлен имот № 086040 по КВС на с. Калчево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-77-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на хидромелиоративни съоръжения-система за капково напояване с помпена станция и оборудване за напояване на лозов масив с площ 181,656 дка" в землището на с. Стефан Караджово, общ. Болярово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-79-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преместване на 56 бр. ББ кубове с обезвредени ПРЗ в имот № 039251 в землището на гр. Тополовград

Публикувано на 07.08.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-73-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Когенерация на растителна субстанция - рапицово масло с мощност 1360 kW в имот № 68850.522.9954 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ№СЗ-74-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранваш/ водопровод ф110 HDPE от точка на водовземане - съществуващ поливен хидрант в ПИ с идент. 30990.66.38 по кадастралната карта на с. Злати войвода за нуждите на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на различни видове трайни насаждения в ПИ с идент. 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237, 30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29,325 в местността „Япраклий“ и 30990.30.5,, 30990.30.14, 30990.30.15, 30990.30.16, 30990.30.30, 30990.30.32 и 30990.30.26 в местността „Черкезица“ по кадастралната карта на с. Злати войвода, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-75-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за съхранение и изпаряване на течен СО г до техническото помещение, към оранжерия за производство на био зеленчуци в УПИ ХП1 5707, кв. 12, Индустриален по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Публикувано на 3.08.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-72-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на склад за готова продукция и полуфабрикати успоредно на съществуващия цех за покрития и монтаж на нова автоматична пречиствателна инсталация третираща отпадните води от цеха за покрития с капацитет 6 т/ч в УПИ VI, кв. 6 по плана на гр. Чирпан,, общ. Чирпан

Публикувано на 23.07.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ №СЗ-70-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестидионно предложение за "Проектиране и изграждане на Складова база „Кара Кос” в имот с идентификатор 49494.667.103 в землището на гр. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-71-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на сепарираща инсталация в имот с идентификатор 67338.603.61, промишлена зона гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ЕО/2015 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 058030 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Публикувано на 03.07.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-65-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на имоти с № № 054006, 054011 и 054008 в землището на е. Горно Белево и водовземане от съществуващ язовир в имот № 028017 в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-66-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на ’’Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол” в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-67-ПР/2015 г.за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ № 32915,41.543, местност „Бабов харман“ по кадастралната карта на с. Ичера, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-68-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на оранжерии за производство на зеленчуци със система за капково напояване в имоти с №№ 068004, 068068 и 069116 землището на с. Дъбово, общ, Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-69-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на курорт, допълващи дейности и елементите на техническата инфраструктура в имот № 057027 в землището на гр. Казанлък

Публикувано на 22.06.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-62-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изместване на ВЛ 220 кВ „Овчарица" (собственост на “ECO” ЕАД), разположена пред фронта на водене на минните работи в източната част на находището”, в землищата на с. Ковачево и с. Полски градец, общ. Раднево, обл. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-63-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изместване на ВЛ 110 kV „Знаменосец", разположена пред фронта на водене на минните работи в източната част на находището", в землищата на с. Ковачево и с. Полски градец, общ, Раднево, обл. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-64-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 200 крави в имот № 091003 в землището на с. Яздач, общ. Чирпан

Публикувано на 17.06.2015 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-58-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на два тръбни кладенеца и система за капково напояване на черешов масив с площ 293,1 дка в землището на с. Манолово, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-59-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на собствен водоизточник експлоатационен тръбен кладенец за нуждите на дестилерия в имот № 110005 в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-60-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на оранжерии за хидропонно отглеждане на зеленчуци и два броя сондажни кладенци за водоснабдяване в имоти е № 000123 и 000158 в землището на с. Ястребово, общ. Опан
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-61-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Газификация на котелно на компресиран природен газ - резервно гориво”, в ПИ № 0280638 землището на с. Еленово, общ. Нова Загора