ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 03.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план на община Елхово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 7,8  MW, находяща се в поземлени имоти 21542.69.285 и 21542.69.286 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово“
Във връзка с постъпило искане от „Болярово енерджи“ ЕООД, гр. Пловдив с вх. № КОС-01-3063(6)/01.08.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми „Изменение на Общ устройствен план на община Елхово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 7,8  MW, находяща се в поземлени имоти 21542.69.285 и 21542.69.286 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3063(6)/01.08.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план на Община Нова Загора /ОУП/ за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на село Езеро, община Нова Загора, област Сливен”
Във връзка с постъпило искане от „Енерджи 2“ ООД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-4728/02.08.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план на Община Нова Загора /ОУП/ за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на село Езеро, община Нова Загора, област Сливен” на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4728/02.08.2023 г.


 

Публикувано на 28.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор 14275.610.55 и 14275.610.608 по КККР на с. Гавраилово, общ. Сливен“
Във връзка с постъпило искане от „К-ПИЕС“ ЕООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3545-1(1)/13.07.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор 14275.610.55 и 14275.610.608 по КККР на с. Гавраилово, общ. Сливен, с цел изграждане на фотоволтаична централа“ на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3545-1(1)/13.07.2023 г.

Публикувано на 20.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на действащ Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора за поземлен имот с идентификатор 70202.3.1, местност „Хамбар тепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора““
Във връзка с постъпило искане от „Тема“ ООД, с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора с вх. № КОС-01-4077(2)/18.07.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на действащ Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора за поземлен имот с идентификатор 70202.3.1, местност „Хамбар тепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора“  и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4077(2)/18.07.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план и подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 35167.16.22 и 35167.16.39, местност „Арите“ в землищено на гр. Казанлък за изграждане на производствено-складова база“
Във връзка с постъпило искане от Щерьо Георгиев, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-3652(2)/18.07.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план и подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 35167.16.22 и 35167.16.39, местност „Арите“ в землищено на гр. Казанлък за изграждане на производствено-складова база“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3652(2)/18.07.2023 г.

 

Публикувано на 19.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Проект за частично изменение на  ОУПО и изработване на ПУП-ПЗ  на ПИ 00697.35.5 по КККР на с. Асен, общ. Павел баня за обект „Фотоволтаична централа“
Във връзка с постъпило искане от Славка Самарска, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-3328(3)/17.07.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Проект за частично изменение на  ОУПО и изработване на ПУП-ПЗ  на ПИ 00697.35.5 по КККР на с. Асен, общ. Павел баня за обект „Фотоволтаична централа“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3328(3)/17.07.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПРЗ за ПИ  67338.431.259 и 67338.431.260 по КККР на гр. Сливен“
Във връзка с постъпило искане от Ивайло Мънков, гр. Бургас с вх. № КОС-01-3411(2)/18.07.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПРЗ за ПИ 67338.431.259 и 67338.431.260 по КККР на гр. Сливен, с цел изграждане на еднофамилна жилищна сграда и монтаж на фотоволтаична централа“ на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3411(2)/18.07.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Проект за изработване на План за застрояване на фотоволтаична централа в ПИ 77476.175.87 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора“
Във връзка с постъпило искане от „Солис рент“ ООД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-7566(2)/14.07.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Проект за изработване на План за застрояване на фотоволтаична централа в ПИ 77476.175.87 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 Към искане № КОС-01-7566(2)/14.07.2023 г.
 

Публикувано на 10.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Частично изменение на ОУП на общ. Павел баня и изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за УПИ I-431, кв. 50 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня“
Във връзка с постъпило искане от „Шипка Лес“ ЕАД, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-3316(2)/05.07.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Частично изменение на ОУП на общ. Павел баня и изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ за УПИ I-431, кв. 50 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня“, с цел изграждане на жилищна сграда“ на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01- 3316(2)/05.07.2023 г.

Публикувано на 05.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), за изграждане на складове за селскостопанска продукция, в поземлен имот с идентификатор 18280.80.20, землище на гр. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-3279(4)/04.07.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гълъбово и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), за изграждане на складове за селскостопанска продукция, в поземлен имот с идентификатор 18280.80.20, землище на гр. Гълъбово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01- 3279(4)/04.07.2023 г.

Публикувано на 04.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), за поземлени имоти с идентификатори 40868.81.3, 40868.81.44, 40868.66.31, 40868.79.17 и 40868.79.19, землище на с. Кънчево, общ. Казанлък
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-3726(2)/03.07.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ), за поземлени имоти с идентификатори 40868.81.3, 40868.81.44, 40868.66.31, 40868.79.17 и 40868.79.19, землище на с. Кънчево, общ. Казанлък. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01-3726(2)/03.07.2023 г.