ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 07.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46417.68.17 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора“.
Във връзка с постъпило искане от Радослав Георгиев, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-4832(2)/04.09.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора и изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 46417.68.17 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4832(2)/04.09.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор  59.113 в землището на с. Розово, общ. Казанлък“
Във връзка с постъпило искане от Милен Иванов, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-3653(4)/05.09.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 59.113 в землището на с. Розово, общ. Казанлък“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3653(4)/05.09.2023 г.
 
 

Публикувано на 18.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП за ПИ 58743.61.25 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4600(2)/17.08.2023 г. от Елена Иванова гр. Стара Загора по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) за изменение на ОУП за ПИ 58743.61.25 по кадастралната карта на с. Пряпорец, общ. Стара Загора и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4600(2)/17.08.2023 г.

Публикувано на 15.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад за селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 67338.32.31 в землището на гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-4451(2)/08.08.2023 г. от Димитър Димитров и Фоте Фотев, гр. Сливен по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад за селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 67338.32.31 в землището на гр. Сливен и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4451(2)/08.08.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на План за регулация и застрояване (ПРЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност общо 17 MWp“ в поземлени имоти с идентификатори 31070.51.216, 31070.51.217 и 31070.24.46 в землището на с. Златна поляна, общ. Чирпан
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3571(2)/10.08.2023 г. от „СИН-55“ ЕООД гр. София по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изработване на План за регулация и застрояване (ПРЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с мощност общо 17 MWp“ в поземлени имоти с идентификатори 31070.51.216, 31070.51.217 и 31070.24.46 в землището на с. Златна поляна, общ. Чирпан и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3571(2)/10.08.2023 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора за имоти с идентификатори 68850.301.863 и 68850.301.866 в землището на гр. Стара Загора, № 04738.102.3 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора и № 35515.140.86 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора за изграждане на „Фотоволтаична централа“
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3571, 3945(2)/14.08.2023 г. от „РА инженеринг“ ООД гр. София по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за частично изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора за имоти с идентификатори 68850.301.863 и 68850.301.866 в землището на гр. Стара Загора, № 04738.102.3 в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора и № 35515.140.86 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора за изграждане на „Фотоволтаична централа“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3945(2)/14.08.2023 г.

Публикувано на 07.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Стралджа 2023 – 2026 г.“
Във връзка с постъпило искане от Община Стралджа с вх. № КОС-01-4357(2)/04.08.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Стралджа 2023 – 2026 г.“  и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4357(2)/04.08.2023 г.

Публикувано на 04.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 27499.17.3, местност „Каделкова чешма“ в землището на с. Енина, общ. Казанлък“
Във връзка с постъпило искане от Георги Кирилов Скобелев, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-3655(2)/03.08.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и изработване на подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 27499.17.3, местност „Каделкова чешма“ в землището на с. Енина, общ. Казанлък“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3655(2)/03.08.2023 г.

Публикувано на 03.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план на община Елхово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 7,8  MW, находяща се в поземлени имоти 21542.69.285 и 21542.69.286 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово“
Във връзка с постъпило искане от „Болярово енерджи“ ЕООД, гр. Пловдив с вх. № КОС-01-3063(6)/01.08.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми „Изменение на Общ устройствен план на община Елхово и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 7,8  MW, находяща се в поземлени имоти 21542.69.285 и 21542.69.286 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово“ и на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3063(6)/01.08.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план на Община Нова Загора /ОУП/ за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на село Езеро, община Нова Загора, област Сливен”
Във връзка с постъпило искане от „Енерджи 2“ ООД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-4728/02.08.2023 г. по реда на чл.8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план на Община Нова Загора /ОУП/ за изграждане на фотоволтаичен парк в имоти с идентификатори 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на село Езеро, община Нова Загора, област Сливен” на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4728/02.08.2023 г.


 

Публикувано на 28.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор 14275.610.55 и 14275.610.608 по КККР на с. Гавраилово, общ. Сливен“
Във връзка с постъпило искане от „К-ПИЕС“ ЕООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3545-1(1)/13.07.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор 14275.610.55 и 14275.610.608 по КККР на с. Гавраилово, общ. Сливен, с цел изграждане на фотоволтаична централа“ на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3545-1(1)/13.07.2023 г.