ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2023 година

Публикувано на 29.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план за имот № 06848.31.197 по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел изграждане на жилищна сграда“
Във връзка с постъпило искане от Димитър Стефанов, с. Бузовград с вх. № КОС-01-3654(2)/27.06.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП на общ. Казанлък и изработване на Подробен устройствен план за имот № 06848.31.197 по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел изграждане на жилищна сграда“ на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч. 
Към искане № КОС-01-3654(2)/27.06.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 0,4 MWр и нов БКТП 20/0,4 кV” в поземлен имот с идентификатор 87374.36.69, гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-3806(2)/28.06.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 0,4 MWр и нов БКТП 20/0,4 кV” в поземлен имот с идентификатор 87374.36.69, гр. Ямбол. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01- 3806(2)/28.06.2023 г.
 

Публикувано на 22.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изработване на ПУП-ПЗ с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kW“ в имот № 67338.432.710 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от Валери Чулин, гр. Сливен с вх. № КОС-01-3332(2)/20.06.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на ПУП-ПЗ с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kW“ в имот № 67338.432.710 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3332(2)/20.06.2023 г.

Публикувано на 20.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Разделяне на имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол на четири нови имота и изграждане във всеки от тях фотоволтаична централа с мощност от 200 kW и нов БКТП“.
Във връзка с постъпило искане от „Ивантин“ ЕООД, с. Шарково с вх. № КОС-01-3430(2)/16.06.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Разделяне на имот № 87374.36.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол на четири нови имота и изграждане във всеки от тях фотоволтаична централа с мощност от 200 kW и нов БКТП“, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3430(2)/16.06.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на зарядна станция, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.76 и фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWр, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.77, землище на с. Млекарево, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-2913(2)/15.06.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на зарядна станция, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.76 и фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWр, в поземлен имот с идентификатор 48725.15.77, землище на с. Млекарево, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01- 2913(2)/15.06.2023 г.
 
 

Публикувано на 15.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово за поземлени имоти с номера 18280.193.10, 18280.193.1, 18280.193.453, 18280.148.11, 18280.163.9, 18280.163.648, 18280.163.650, землище на гр. Гълъбово,  49391.2.26, 49391.2.23, и 49391.2.37, землище на с. Мусачево, 61755.38.168, 61755.38.67 и 61755.38.66, землище на с. Разделна, 49535.127.1,  49535.127.2, 49535.115.1 и 49535.116.5, землище на с. Мъдрец, 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236 и 32857.58.288, землище на с. Искрица, 10416.15.83, 10416.16.66, 10416.16.54, 10416.16.67, 10416.16.57 и  10416.42.221, землище на с. Великово, 00552.47.1, 00552.48.1, 00552.47.2, 00552.37.12, 00552.48.212 и 00552.36.12, землище на с. Априлово, общ. Гълъбово, за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-869(2)/06.06.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план на община Гълъбово за поземлени имоти с номера 18280.193.10, 18280.193.1, 18280.193.453, 18280.148.11, 18280.163.9, 18280.163.648, 18280.163.650, землище на гр. Гълъбово,  49391.2.26, 49391.2.23, и 49391.2.37, землище на с. Мусачево, 61755.38.168, 61755.38.67 и 61755.38.66, землище на с. Разделна, 49535.127.1,  49535.127.2, 49535.115.1 и 49535.116.5, землище на с. Мъдрец, 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236 и 32857.58.288, землище на с. Искрица, 10416.15.83, 10416.16.66, 10416.16.54, 10416.16.67, 10416.16.57 и  10416.42.221, землище на с. Великово, 00552.47.1, 00552.48.1, 00552.47.2, 00552.37.12, 00552.48.212 и 00552.36.12, землище на с. Априлово, общ. Гълъбово, за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3320(2)/09.06.2023 г.

Публикувано на 14.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Чирпан за поземлени имоти с идентификатори 81414.170.30, 81414.170.29, 81414.170.28, 81414.170.27, 81414.170.26, 81414.170.25, 81414.170.368, 81414.170.24,  81414.170.21, 81414.170.15, 81414.170.11, 81414.170.10, 81414.170.888, 81414.170.370, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.34, 81414.170.36, 81414.170.35, 81414.170.45, 81414.170.44, 81414.170.43, 81414.170.41, 81414.170.40, 81414.170.95, 81414.170.96, 81414.170.97, 81414.170.98, 81414.170.104, 81414.170.108,  81414.170.268, 81414.170.109, 81414.170.114, 81414.170.115, 81414.170.113, 81414.170.112, 81414.170.111, 81414.170.107, 81414.170.105, 81414.170.94, 81414.170.93, 81414.170.332, 81414.170.331, 81414.170.90, 81414.170.89, 81414.170.86, 81414.170.85, 81414.170.84,  81414.170.73, 81414.170.72, 81414.170.69, 81414.170.68, 81414.170.66, 81414.170.64, 81414.170.62, 81414.170.71, 81414.170.74, 81414.170.75, 81414.170.80, 81414.170.81, 81414.170.39, 81414.170.55, 81414.170.56, 81414.170.57, 81414.170.58, 81414.170.59, 81414.170.60, 81414.170.49, 81414.170.50, 81414.170.51, 81414.170.52, 81414.170.53, 81414.170.54, 81414.170.46, 81414.170.47, 81414.170.48, 81414.170.383, 81414.170.385, 81414.170.387,  81414.170.371,  81414.170.14, 81414.170.13, 81414.170.372, 81414.170.373, 81414.170.37,  81414.170.16,  81414.170.17,  81414.170.18,  81414.170.19,  81414.170.20,  81414.170.22,  81414.170.23,  81414.170.367,  81414.170.339,  81414.170.31,  81414.170.42,  81414.170.376, 81414.170.377,  81414.170.342,  81414.170.365,  81414.170.38,  81414.170.366,  81414.170.378, 81414.170.61,  81414.170.77,  81414.170.70,  81414.170.63,  81414.170.65,  81414.170.67, 81414.170.384,  81414.170.88,  81414.170.87,  81414.170.83,  81414.170.91,  81414.170.79,  81414.170.78,  81414.170.76,  81414.170.82,  81414.170.92, 81414.170.99,  81414.170.100,  81414.170.102, ПИ  81414.170.101, ПИ  81414.170.103, ПИ  81414.170.382, ПИ  81414.170.106 и  81414.170.110; и 81414.170.386,    81414.170.369,  81414.170.374,  81414.170.379 и 81414.170.380 землище на гр. Чирпан за „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали и системи за съхранение на електрическа енергия със съпътстваща ги инфраструктура”.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-869(2)/06.06.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Чирпан за поземлени имоти с идентификатори 81414.170.30, 81414.170.29, 81414.170.28, 81414.170.27, 81414.170.26, 81414.170.25, 81414.170.368, 81414.170.24,81414.170.21, 81414.170.15, 81414.170.11, 81414.170.10, 81414.170.888, 81414.170.370, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.32, 81414.170.33, 81414.170.34, 81414.170.36, 81414.170.35, 81414.170.45, 81414.170.44, 81414.170.43, 81414.170.41, 81414.170.40, 81414.170.95, 81414.170.96, 81414.170.97, 81414.170.98, 81414.170.104, 81414.170.108, 81414.170.268, 81414.170.109, 81414.170.114, 81414.170.115, 81414.170.113, 81414.170.112, 81414.170.111, 81414.170.107, 81414.170.105, 81414.170.94, 81414.170.93, 81414.170.332, 81414.170.331, 81414.170.90, 81414.170.89, 81414.170.86, 81414.170.85, 81414.170.84,  81414.170.73, 81414.170.72, 81414.170.69, 81414.170.68, 81414.170.66, 81414.170.64, 81414.170.62, 81414.170.71, 81414.170.74, 81414.170.75, 81414.170.80, 81414.170.81, 81414.170.39, 81414.170.55, 81414.170.56, 81414.170.57, 81414.170.58, 81414.170.59, 81414.170.60, 81414.170.49, 81414.170.50, 81414.170.51, 81414.170.52, 81414.170.53, 81414.170.54, 81414.170.46, 81414.170.47, 81414.170.48, 81414.170.383, 81414.170.385, 81414.170.387,  81414.170.371,  81414.170.14, 81414.170.13, 81414.170.372, 81414.170.373, 81414.170.37,  81414.170.16,  81414.170.17,  81414.170.18,  81414.170.19,  81414.170.20,  81414.170.22,  81414.170.23,  81414.170.367,  81414.170.339,  81414.170.31,  81414.170.42,  81414.170.376, 81414.170.377,  81414.170.342,  81414.170.365,  81414.170.38,  81414.170.366,  81414.170.378, 81414.170.61,  81414.170.77,  81414.170.70,  81414.170.63,  81414.170.65,  81414.170.67, 81414.170.384,  81414.170.88,  81414.170.87,  81414.170.83,  81414.170.91,  81414.170.79,  81414.170.78,  81414.170.76,  81414.170.82,  81414.170.92, 81414.170.99,  81414.170.100,  81414.170.102, ПИ  81414.170.101, ПИ  81414.170.103, ПИ  81414.170.382, ПИ  81414.170.106 и  81414.170.110; и 81414.170.386,    81414.170.369,  81414.170.374,  81414.170.379 и 81414.170.380 землище на гр. Чирпан за „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали и системи за съхранение на електрическа енергия със съпътстваща ги инфраструктура”.. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-869(2)/06.06.2023 г.

Публикувано на 05.06.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за имот с идентификатор 72165.362.29 в гр. Твърдица
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-2524(2)/31.05.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за имот с идентификатор 72165.362.29 в гр. Твърдица“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2524(2)/31.05.2023 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на две фотоволтаични централи”, в поземлени имоти с идентификатори 02734.67.517 и 02734.68.517 , землище на с. Баня, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-3237(2)/01.06.2023 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на две фотоволтаични централи”, в поземлени имоти с идентификатори 02734.67.517 и 02734.68.517 , землище на с. Баня, общ. Нова Загора.. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС- 01- 3237(2)/01.06.2023 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3235(2)/01.06.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора и изработване на ПУП-ПЗ за имоти с идентификатори 02734.45.26 и 02734.46.22 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора“.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3235(2)/01.06.2023 г.
 

Публикувано на 31.05.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Ямбол за имот № 87374.525.7 по кадастралнта карта на гр. Ямбол, с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3 MWp“.
Във връзка с постъпило искане от „Вип Прайс“ ООД, гр. Ямбол с вх. № КОС-01-3100(2)/29.05.2023 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Ямбол за имот № 87374.525.7 по кадастралнта карта на гр. Ямбол, с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3 MWp“, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3100(2)/29.05.2023 г.