ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 14.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 56 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя дребни преживни животни - овце и/или кози” в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 58 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и търговия с млечни продукти” в ПИ № 38426.79.12, с. Коньово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 59 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за съхранение и инсталация за преработка на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с. Енина, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 60 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма за 200 бр. животни, торище и доилна зала с чакалня” в УПИ Х1У-292, кв. 22 по плана на с. Княжевско, общ. Опан


 

Публикувано на 10.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 57- ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника и инвентар" в поземлет имот с идентификатор № 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 51 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Добавяне на нова площадка с кодове и дейности с отпадъци в контекса на действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови изделия в добавка на неопасни отпадъци" в поземлет имот с идентификатор № 35420.12.31 в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.

Публикувано на 05.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разполагане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.526.1066, кв. „Голеш“, гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи в складова база „Бузово кале” в имот № 000017 в землището на с. Бузовград и имот № 000499 в землището с. Средногорово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма” в имот с идентификатор № 46797.100.11 в с. Маломирово, общ. Елхово.

Публикувано на 31.07.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и събиране и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/“ в имот № 87374.518.170 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол..

Публикувано на 27.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 8 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изграждане на индустриална зона” в имот с идентификатор № 06848.12.20, с площ 52308 м2 по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 9 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за имоти с № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 с обща площ 332,22 дка в землището на с. Селиминово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 МW.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 10 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.76.15, землище на гр. Сливен, за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 4 МW.

Публикувано на 10.07.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия”, в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485, гр. Ямбол.

Публикувано на 06.07.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Мъглиж“ в имот № 73420.42.167 в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж.