ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 02.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 72 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.45.200, землище на с. Преславен, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 73 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцевъден комплекс за 500 броя овце - майки и техните приплоди” в имот с идентификатор 51634.42.181, с. Николаево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 76 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 120 броя крави и техните приплоди“ в имот с идентификатор 81535.102.3 в с. Чокоба, общ. Сливен.

 

Публикувано на 25.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 68 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Моста-2”, поземлен имот (ПИ) 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 70 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:  „Изграждане на тръбен кладенец - ВС - 1/20” в имот с идентификатор 37507.45.53, с, Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 71 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:  „Изграждане на стадион и съпътстваща инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 62983.68.400, землище на с. Розово, общ. Казанлък.

Публикувано на 18.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.47.65 по кадастралната карта на гр. Сливен". 
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - EO/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.47.60 по кадастралната карта на гр. Сливен".
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 69 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник - експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на "Асфалтова база" в ПИ № 77476.507.94 в с. Хрищени, общ. Стара Загора".

Публикувано на 15.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - EO/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти е № 27111.47.42; 27111.48.115; 27111.47.189; 27111.48.198; 27111.48.272; 27111.48.273 и 27111.48.275 по кадастралната карта на' с. Езеро, общ. Нова Загора.

Публикувано на 04.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 67 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (камиони)” в УПИ Х-2348, кв. 89, гр. Гълъбово"
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - EO/2020 г.  да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „ „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 11661.220.173 в землището на с. Воденичане, общ. Стралджа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 15 МW”.
 

Публикувано на 28.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 64 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване” в поземлен имот с идентификатор 67338.606.6, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 65 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 66 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване върху лозови насаждения“ в имоти с идентификатори 32771.350.1, 32771.350.100, 32771.350.101, 32771.350.102, 32771.350.103 и 32771.350.104 в землището на с. Иречеково, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение на боеприпаси“ в имот № 00045.2.937 в землището на с. Мокрен, общ. Котел.

 

Публикувано на 20.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 61 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи” в имот с идентификатор 58743.33.13, с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 62 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилшце за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване и селскостопанска техника” в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 63 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на 200 бр. овце” в имот № 73688.43.1 по кадастралната карта на с. Търничени, общ. Павел баня.