ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 15.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 35 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за временно съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 36 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на млекопреработвателно предприятие и цех за производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 

Публикувано на 08.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 31 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за временно съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 32 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на работилница за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене и кашкавал” в имот с идентификатор 27387.77.3, гр. Елхово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 33 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв”, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 34 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти - брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделните производства“ в имот № 87374.29.11 в гр. Ямбол.

Публикувано на 30.04.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 20 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 77476.178.21 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 21 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 22 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение, в производствена сграда на фуражно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 501028 с, Калояново, община Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 23 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 250 броя крави” в имот с идентификатор 38683.170.996, с. Кортен, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 25 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на работилница за производство на бутиков сладолед” в УПИ I-324, кв.57 по плана на с. Православ, общ. Братя Даскалови.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 27 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 28 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Разширение и модернизация на кравеферма” в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 29 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 броя кокошки - носачки, ограда, увеличаване капацитета на съществуващото торохранилшце и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 30 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на система за капково напояване на съществуващо лозово стопанство с площ 52,0416 ХА“ в имоти с № № 27111.48.211; 27111.48.212; 27111.48.247; 27111.48.215; 27111.48.213 и 27111.48.270 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.
 

Публикувано на 24.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: ..Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в поземлен имот № 30171.98.776, с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ 1-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ, Павел баня.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 5 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала,, с прогнозна инсталирана мощност 26 в имоти е № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 с обща площ 332,22 дка в землището на с. Селиминово, общ. Сливен.

Публикувано на 16.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан- бутан в съществуваща Петролна база - монтиране на 2 бр. подземни резервоари за пропан- бутан, всеки с обем 200м3 , измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна“ в имот № 68850.523.87 в гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили” в УПИI, кв. 2, имот № 68850.517.501, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 4 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.76.15, землище на гр. Сливен за ..Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 4 МW”.

Публикувано на 10.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др./ в енергийните котли ЕК1 - 98 МW и ЕК2 - 48 МW на „Топлофикация - Сливен" ЕАД.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия, чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма” в имот с идентификатор № 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници е общ капацитет до 500 броя” в имот с идентификатор 04635.66.259, с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности”, в УПИ ХIУ-411, кв. 52, с. Загоре, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 3 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот е идентификатор 67338.76.14 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 14 МW”.
 

Публикувано на 03.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски център „Ямбол Парк“ в имот №87374.548.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.