ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 30.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за механично и физикохимично пречистване на смесени битово - фекални и отпадъчни технологични води, генерирани при преработката на вторична пластмаса”, в поземлен имот с идентификатор 87374.42.376, гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разширение на депо за неопасни отпадъци „Обединено северно насипище” в землищата на с. Гледачево и гр. Раднево, общ. Раднево.

Публикувано на 24.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви с обща площ 40 ха в землището на с. Николаево, Община Сливен.

Публикувано на 19.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка” в ПИ № 35167.505.8481 в гр. Казанлък.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 7 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за имоти с идентификатори 67338.828.25, 67338.828.26, 67338.828.10, 67338.828.27 и 67338.828.7 по кадастралната карта на град Сливен, квартал Речица, област Сливен за изграждане на фотоволтажчна електроцентрала с инсталирана мощност до 50 МW’’.

Публикувано на 15.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 41 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери” в поземлен имот с идентификатор 000262 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 42 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на бензиностанция, газостанция, търговски комплекс и автомобилен парк“ в имот № 43459.148.40 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 43 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Жребчево-2” в имот с идентификатор 02734.65.28 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

Публикувано на 04.06.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 6 - ЕО/2020 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 65499.67.890 по кадастралната карта на с. Сборище, общ. Твърдица  за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 МW.“
РЕШЕНИЕ № СЗ - 39 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на технологична линия и цех за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 (сграда 23) и 68850.14.679.48 (сграда 48), гр. Стара Загора.

Публикувано на 29.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 40 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекодреработка” в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен.

Публикувано на 22.05.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 37 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 38 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на сондажен кладенец” в ПИ № 68850.502.530 в гр. Стара Загора.