ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година

Публикувано на 24.03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Проектиране и. изграждане на нов проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/, за водоснабдяване на розови градини за производство на розов цвят за дестилация на етерично - маслени култури”, в УПИ П-430, кв, 73 по плана на с. Скобелево, общ. Павел баня.

Публикувано на 20.03.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ – 2 – ЕО/ 2020 г.  да не се извършва Екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за; Подробен устройствен план — План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.99,138, землище на гр. Сливен.

Публикувано на 28.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, представляващо (дърва за горене в добавък генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване) за нуждите на система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на е. Казанка”, в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на „ Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 1 – ЕО/ 2019 г.  да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот № 73420.63.448 по кадастралната карта на с. Тулово, общ. Мъглиж за „ Изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Публикувано на 11.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Монтиране на нова производствена линия в съществуващ цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ в имот № 017011 в землището на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 03.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени тревни площи (други цели)” в поземлен имот с идентификатор 87374.516.81, землище на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.

Публикувано на 21.01.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разширение на дейността на съществуваща площадка с добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци“ в имот № 87374.515.20.65 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.

Публикувано на 10.01.2020г.

​Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на мобилна мандра” в имот № 49494.92.2 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж
​Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан- бутан и подземен резервоар за пропан- бутан с обем 50 м3” в ПИ 14275.610.459 с. Гавраилово, община Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на метан-газ станция, мотел, автосервиз, обществени тоалетни и покривна фотоволтаична централа за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 27111.45.19, местност „Дрянова могила” с. Езеро, общ. Нова Загора, обл. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ) със съоръжение за рафиниране на твърда въглеродна фракция (производство на възстановени въглеродни сажди „RECOVERED CARBON BLACK“) и колона за каталитичен крекинг“ в имот № 81414.501.71 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.