ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 29.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”  в поземлен имот с идентификатор 72165.221.20, землище на гр. Твърдица.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-7196(2)/28.11.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на покривна и  наземна фотоволтаична електроцентрала и склад”  в поземлен имот с идентификатор 72165.221.20, землище на гр. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-7196(2)/28.11.2022 г.

Публикувано на 28.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на подробен устройствен план и изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатори 14951.152.5, 14951.152.6, 14951.152.12 и 14951.7.131 по КККР на с. Главан, общ. Гълъбово
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-6783(2)/16.11.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изработване на подробен устройствен план и изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатори 14951.152.5, 14951.152.6, 14951.152.12 и 14951.7.131 по КККР на с. Главан, общ. Гълъбово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6783(2)/16.11.2022 г.

Публикувано на 01.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имоти с № № 24760.7.117, 24760.7.119, 24760.7.120, 24760.7.121 и 24760.7.122 по кадастралната карта на с. Дядово, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане от „Нова Груп 2018“ ООД, гр. Нова Загора с вх. № КОС-01-5853(2)/17.10.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имоти с № № 24760.7.117, 24760.7.119, 24760.7.120, 24760.7.121 и 24760.7.122 по кадастралната карта на с. Дядово, общ. Нова Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
Частично изменение на ОУП на общ. Казанлък и Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имоти с № № 38563.46.2, 38563.46.6, 38563.46.7, 38563.46.8, 38563.46.10, 38563.46.12, 38563.46.14, 38563.46.14, 38563.47.1, 38563.47.2, 38563.48.1, 38563.49.4, 38563.49.8, 38563.49.10, 38563.49.12, 38563.49.15, 38563.49.15, 38563.49.20, 38563.49.21, 38563.49.22, 38563.49.23, 38563.49.26, 38563.50.1, 38563.50.3, 38563.50.4, 38563.50.4, 38563.50.5, 38563.50.11, 38563.50.14, 38563.50.15, 38563.50.16, 38563.50.17, 38563.50.18, 38563.50.19, 38563.50.22, 38563.50.23, 38563.51.2, 38563.51.5, 38563.51.6, 38563.51.9, 38563.51.12, 38563.51.18, 38563.51.20, 38563.51.21, 38563.51.23, 38563.51.24, 38563.51.25, 38563.51.31, 38563.51.32, 38563.51.33, 38563.52.1, 38563.52.5, 38563.52.6, 38563.52.10, 38563.52.13, 38563.52.17, 38563.52.18, 38563.53.2, 38563.53.9, 38563.53.10, 38563.53.11, 38563.53.12, 38563.53.15, 38563.54.1, 38563.54.2, 38563.54.4, 38563.54.4, 38563.54.7, 38563.54.9, 38563.54.18, 38563.54.27, 38563.54.36, 38563.54.37, 38563.54.38, 38563.54.44, 38563.54.46, 38563.54.47, 38563.54.48, 38563.54.49, 38563.55.9, 38563.56.3, 38563.57.4, 38563.57.6, 38563.57.8, 38563.57.9, 38563.57.10, 38563.57.16, 38563.57.20, 38563.57.28, 38563.58.1, 38563.58.4, 38563.58.4, 38563.59.3, 38563.60.1, 38563.60.6, 38563.60.9, 38563.60.11, 38563.60.12, 38563.60.13, 38563.60.15, 38563.60.15, 38563.61.1, 38563.61.6, 38563.62.1, 38563.62.2, 38563.62.3, 38563.62.4, 38563.62.7, 38563.62.8, 38563.62.9, 38563.62.10, 38563.62.11, 38563.62.12, 38563.62.13, 38563.62.15, 38563.63.1, 38563.63.10, 38563.63.11, 38563.63.12, 38563.64.1, 38563.64.16, 38563.64.21, 38563.64.28, 38563.64.31, 38563.64.32, 38563.64.33, 38563.65.6, 38563.124.20, 38563.124.23, 38563.124.24, 38563.124.25, 38563.124.28, 38563.124.29, 38563.124.30, 38563.124.31, 38563.124.32, 38563.124.33, 38563.125.24, 38563.125.25, 38563.125.35, 38563.125.38, 38563.125.42, 38563.125.70, 38563.163.2, 38563.164.1, 38563.165.1, 38563.165.2, 38563.165.3, 38563.165.19, 38563.46.11, 38563.50.2, 38563.50.6, 38563.51.4, 38563.51.27, 38563.52.11, 38563.52.16, 38563.54.05, 38563.57.22, 38563.60.14, 38563.61.2, 38563.61.5, 38563.64.12, 38563.64.19, 38563.64.26 и 38563.64.29 по кадастралната карта на с. Копринка, общ. Казанлък
Във връзка с постъпило искане от „Трон“ ЕООД, с. Дунавци с вх. № КОС-01-6329(2)/28.10.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Частично изменение на ОУП на общ. Казанлък и Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за горецитираните имоти в землището на с. Копринка, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6329(2)/28.10.2022 г. 

Публикувано на 28.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на общ. Казанлък и изработване на подробен устройствен план за имоти с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-6328(2)/25.10.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изменение на общ устройствен план на общ. Казанлък и изработване на подробен устройствен план за имоти с идентификатори 15864.1.6, 15864.1.10, 15864.1.14, 15864.1.17, 15864.1.22 и 15864.2.5 в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6328(2)/25.10.2022 г.

Публикувано на 26.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 27111.35.379 и 27111.35.380 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-5854(2)/14.10.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлени имоти с идентификатори 27111.35.379 и 27111.35.380 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5854(2)/14.10.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на покривна и  наземна фотоволтаична електроцентрала и склад”  в поземлен имот с идентификатор 49980.10.47, с. Мечкарево, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5347(2)/24.10.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на покривна и  наземна фотоволтаична електроцентрала и склад”  в поземлен имот с идентификатор 49980.10.47, с. Мечкарево, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5347(2)/24.10.2022 г.
 

Публикувано на 18.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 57371.60.154, с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5213(3)/14.10.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 57371.60.154, с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5213(3)/14.10.2022  г.

Публикувано на 13.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 630 kWp“ в имот № 18157.83.41 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково
Във връзка с постъпило искане от „Диворастящи плодове“ ЕООД, гр. Гурково с вх. № КОС-01-5389(2)/03.10.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 630 kWp“ в имот № 18157.83.41 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5389(2)/03.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 14026.27.24, 14026.27.54 и  14026.27.59, с. Габарево, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5636(2)/11.10.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  частично изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 14026.27.24, 14026.27.54 и  14026.27.59, с. Габарево, общ. Павел баня. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5636(2)/11.10.2022 г.