ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 10.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план  за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 71165.285.823, землище на гр. Твърдица, обл. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3197(2)/09.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 71165.285.823, землище на гр. Твърдица, обл. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3197(2)/09.06.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.”
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3700(4)/09.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изработване на „Програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021-2028 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3700(4)/09.06.2022 г.

Публикувано на 09.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 66041.16.23 землище на  с. Селиминово, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3014(4)/08.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 66041.16.23 землище на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3014(4)/08.06.2022 г.

Публикувано на 08.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП на общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1300 kW“ в имот № 37530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Агроконсулт 2004“ ООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-4262(8)/03.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП на общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1300 kW“ в имот № 37530.19.3 по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4262(8)/03.06.2022 г.

Публикувано на 07.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4952,6 кWр ” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42 землище на с. Могила, общ.  Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3371(2)/03.06.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4952,6 кWр ” в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42 землище на с. Могила, общ.  Стара Загора. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3371(2)/03.06.2022 г.

Публикувано на 02.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 11082.2.993 по кадастралната карта на с. Винарово, общ. Чирпан
Във връзка с постъпило искане от Добри Добрев, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-5662(2)/19.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW“ в имот № 11082.2.993 по кадастралната карта на с. Винарово, общ. Чирпан, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5662(2)/19.05.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПЗ и ПП за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3,5 MW“ в имот № 87374.525.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „ОК 21“ ЕООД, гр. Плевен с вх. № КОС-01-645(2)/01.06.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПЗ и ПП за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 3,5 MW“ в имот № 87374.525.8 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-645(2)/01.06.2022 г.
 

Публикувано на 01.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
 „План за интегрирано развитие на община Ямбол 2021-2027 г.” 
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3317/09.05.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за План за интегрирано развитие на община Ямбол 2021-2027 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3317/09.05.2022 г.

Публикувано на 23.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
 Изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 72165.285.822, землище на  гр. Твърдица.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3038(2)/18.05.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 72165.285.822, землище на  гр. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3038(2)/18.05.2022 г.