ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 19.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 10 MW“ в имоти с № № 14920.37.319 и 14920.37.321 по кадастралната карта на с. Гита, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане от „Роял Кампъни груп“ ООД, гр. София с вх. № КОС-01-2342(2)/17.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 10 MW“ в имоти с № № 14920.37.319 и 14920.37.321 по кадастралната карта на с. Гита, общ. Чирпан, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2342(2)/17.05.2022 г.

Публикувано на 18.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и  83106.88.3 землище на  с. Шейново, общ. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3123(2)/17.05.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изменение на Общ устройствен план на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и  83106.88.3 землище на  с. Шейново, общ. Казанлък. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3123(2)/17.05.2022 г.

Публикувано на 16.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на община Павел баня  и изработване на подробен устройствен план- план за застрояване за: „Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност до 1,2  MWр” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.58  землище на  с. Габарево, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3321(2)/13.05.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изменение на общ устройствен план на община Павел баня  и изработване на подробен устройствен план- план за застрояване за: „Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност до 1,2 MWр” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.58  землище на  с. Габарево, общ. Павел баня. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3321(2)/13.05.2022 г.

Публикувано на 13.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 21542.69.279 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово и имот № 27382.20.280 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово.
Във връзка с постъпило искане от „СП Елхово“ ЕООД, гр. София с вх. № КОС-01-1850(2)/04.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 21542.69.279 по кадастралната карта на с. Добрич, общ. Елхово и имот № 27382.20.280 по кадастралната карта на гр. Елхово, общ. Елхово, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1850(2)/04.05.2022 г.

Публикувано на 10.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 50 MW“ в имоти с № № 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236, 32857.58.288 по кадастралната карта на с. Искрица и имоти с № № 49535.115.1 и 49535.116.5 по кадастралната карта на с. Мъдрец, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане от Община Гълъбово, гр. Гълъбово с вх. № КОС-01-3001(3)/04.05.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 50 MW“ в имоти с № № 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236, 32857.58.288 по кадастралната карта на с. Искрица и имоти с № № 49535.115.1 и 49535.116.5 по кадастралната карта на с. Мъдрец, общ. Гълъбово, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3001(2)/03.05.2022 г.

Публикувано на 04.05.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
ПУП-ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.59, гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-22668(2)/29.04.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – план за застрояване за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.59, землище на  гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2668(2)/29.04.2022 г.

Публикувано на 26.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
ПУП-ПЗ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.102, землище на  гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ - Стара Загора с вх. № КОС-01-2276(2)/ 19.04.2022 г., по реда на чл. 8 а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – план за застрояване за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 67338.99.102, землище на  гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2276(2)/19.04.2022 г.