ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 07.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 15944.4.909 землище на  гр. Шивачево, общ. Твърдица.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3908(4)/07.10.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 15944.4.909 землище на  гр. Шивачево, общ. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3908(3)/07.10.2022 г.

Публикувано на 05.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел продажба на електроенергия”  в поземлен имот с идентификатор 77030.30.28, с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5557(2)/29.09.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел продажба на електроенергия”  в поземлен имот с идентификатор 77030.30.28, с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5557(2)/29.09.2022 г.

Публикувано на 04.10.2022 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 24760.7.56 по кадастралната карта на с. Дядово, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Нова Груп 2018“ ООД, гр. Нова Загора с вх. № КОС-01-4245(2)/29.09.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа“ в имот № 24760.7.56 по кадастралната карта на с. Дядово, общ. Нова Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4245(2)/29.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Елхово за периода 2021-2028 г.” 
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4834(2)/03.10.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за Програма за управление на отпадъците на Община Елхово за периода 2021-2028 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
         Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4834(2)/03.10.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП на общ. Сливен и изработване на ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2 MWp“ в имот № 67338.25.38 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от ТД „Даяна Груп“ ЕООД, гр. Сливен с вх. № КОС-01-5868(2)/03.10.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП на общ. Сливен и изработване на ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 2 MWp“ в имот № 67338.25.38 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5868(2)/03.10.2022 г.

Публикувано на 28.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП и изработване на ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа и склад“ в имот № 67338.47.63 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Евроинвест Маслинков“ ЕООД, с. Жельо войвода с вх. № КОС-01-4704(2)/21.09.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП и изработване на ПУП - ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа и склад“ в имот № 67338.47.63 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4704(2)/21.09.2022 г.

Публикувано на 26.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Израбоване на подробен устройствен план – план за застрояване - фотоволтаични електроцентрали в имоти с идентификатори 39030.501.21,  39030.501.2041, 39030.501.20 и 39030.501.42 по кадастралната карта на Котел“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-4732(2)/09.09.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Израбоване на подробен устройствен план – план за застрояване - фотоволтаични електроцентрали в имоти с идентификатори 39030.501.21,  39030.501.2041, 39030.501.20 и 39030.501.42 по кадастралната карта на Котел“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4732(2)/09.09.2022 г.

Публикувано на 23.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Частично изменение на Общ устройствен план на община Ямбол и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979  землище на гр. Ямбол.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-3618(2)/16.09.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за частично изменение на Общ устройствен план на община Ямбол и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 87374.41.978 и 87374.41.979  землище на гр. Ямбол. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
         Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3618(2)/16.09.2022 г.

Публикувано на 20.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на фотоволтаична две фотоволтаични електроцентрали с мощност  до 4,5 MWр и до 3 MWр”  в поземлени имоти с идентификатори 18280.80.18 и 18280.80.19 и 18280.80.23, землище на гр. Гълъбово.
         Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-5773(2)/19.09.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за Изграждане на фотоволтаична две фотоволтаични електроцентрали с мощност  до 4,5 MWр и до 3 MWр”  в поземлени имоти с идентификатори 18280.80.18 и 18280.80.19 и 18280.80.23, землище на гр. Гълъбово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
         Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5773(2)/19.09.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 80532.17.46, с. Черганово, общ. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане в РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-4410(2)/15.09.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка  за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване /ПУП-ПЗ/ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 80532.17.46, с. Черганово, общ. Казанлък. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
         Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-4410(2)/15.09.2022  г.