ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 12.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 400 квт в имот с идентификатор 66041.12.69 в земището на с. Селиминово, общ. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-162(2)/11.02.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 400 квт в имот с идентификатор 66041.12.69 в земището на с. Селиминово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-162(2)/11.02.2021 г. 

Публикувано на 05.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен, на основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-161(2)/02.02.2021 г.

Публикувано на 01.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 „ПУП – План за застрояване за изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово
Във връзка с постъпило искане от „Солар Грийн Енерджи“ АД, гр. София по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „ПУП – План за застрояване за изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 01.02.2021 г. до 14.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-5985(2)/26.01.2021 г.

Публикувано на 27.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.” 
Във връзка с постъпило искане от Община Ямбол, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 27.01.2021 г. до 9.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-411/21.01.2021 г.

Публикувано на 21.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на Община Елхово  2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане от Община Елхово, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за„План за интегрирано развитие на Община Елхово  2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 21.01.2021 г. до 03.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-325/18.01.2021 г.

Публикувано на 08.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на община Мъглиж  2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане от Община Мъглиж, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за: „План за интегрирано развитие на община Мъглиж  2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 08.01.2021 г. до 21.01.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 04.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 „Изменение на ОУП и ПУП – План за застрояване за ПИ 27214.65.1, ПИ 27214.33.1, ПИ 27214.33.7, ПИ 27214.33.8, ПИ 27214.33.37 и ПИ 27214.33.50 по КККР на с. Еленино, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от Община Стара Загора, гр. Стара Загора по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП и ПУП – План за застрояване за ПИ 27214.65.1, ПИ 27214.33.1, ПИ 27214.33.7, ПИ 27214.33.8, ПИ 27214.33.37 и ПИ 27214.33.50 по КККР на с. Еленино, общ. Стара Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 04.01.2021 г. до 17.01.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.