ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА

Публикувано на 23.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 30 мвт” в имот с идентификатор 67338.90.7 в земището на гр. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1690(2)/22.03.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план  - план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 30 мвт” в имот с идентификатор 67338.90.7 в земището на гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-1690(2)/22.03.2021 г.

Публикувано на 22.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност от  4,37 MW и 4,99 MW” в поземлени имоти с идентификатори  77030.24.915  и  77030.24.916,  с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от „КРОНОС-БИОТОП” ООД, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/  на поземлени имоти с идентификатори  77030.24.915  и  77030.24.916,  с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за: „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с инсталирана мощност от  4,37 MW и 4,99 MW”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-1333(3)/22.03.2021 г.

Публикувано на 16.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на общ. Гурково за периода 2021 – 2027 г.“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-756(2)/12.03.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на общ. Гурково за периода 2021 – 2027 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-756(2)/12.03.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
,„Програма за управление на отпадъците на общ. Гурково 2021 – 2027 г.“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-779(2)/12.03.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на общ. Гурково 2021 – 2027 г.“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-779(2)/12.03.2021 г.
 

Публикувано на 12.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, на поземлен имот с идентификатор 87374.72.80, землище на  гр. Ямбол за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”
Във връзка с постъпило искане от „Топ Агро Инвест” ЕООД, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, на поземлен имот с идентификатор 87374.72.80, землище на  гр. Ямбол за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 1 MW”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-696(2)/11.03.2021 г.

Публикувано на 10.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Николаево за периода 2021-2028 г.”
Във връзка с постъпило искане от Община Николаево, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Николаево за периода 2021-2028 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № РД-05-1872(4)/09.03.2021 г. 

Публикувано на 09.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
 „Изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 67338.99.41 и 67338.99.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от Стайко Стайков, гр. Сливен по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „Изграждане на фортоволтаична електроцентрала“ в имоти с №67338.99.41 и 67338.99.39 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 09.03.2021 г. до 22.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 22.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
Подробен устройствен план за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за южната част на поземлен имот с идентификатор 65303.34.21 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-116(2)/19.02.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за южната част на поземлен имот с идентификатор 65303.34.21 в землището на с. Самуилово, общ. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към Искане № КОС-01-116(2)/19.02.2021 г.