ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година

Публикувано на 16.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 32 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на плочи от дървесни частици /ПДЧ/” на площадката на „Кастамону България” АД, поземлен имот с идентификатор 16924.29.18, с. Горно Сахране, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 35 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на почивна база - къмпинг с места за паркиране на каравани“ в имот № 38563.31.431 по кадастралната карта на с. Копринка, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 36 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушен електропровод (BE) 110 KV от пповишаваща подстанция на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Маца до ОРУ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, резервно поле 17, с 24 броя стълба“ преминаващо през землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 45 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПРЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 50 MW“ в имоти с № № 32857.58.273; 32857.58.285; 32857.58.286; 32857.58.294; 32857.48.405; 32857.1.238; 32857.1.236 и 32857.58.288 по кадастралната карта на с. Искрица, общ. Гълъбово и имоти с № № 49535.115.1 и 49535.116.5 по кадастралната карта на с. Мъдрец, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 46 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 72165.285.822, землище на гр. Твърдица.

Публикувано на 09.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 31 - ПР/2022 г. да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали-пясък и чакъл в площ „Тризъбец” землище на с. Панаретовци и с. Самуилово, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 33 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на козеферма и тръбен кладенец” в имот № 72165.244.13 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 34 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради с площадков водопровод и канализация и външно ел. захранване, паркоместа и озеленяване” в поземлен имот с идентификатор 70202.3.54, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 40 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) за имот № 61460.73.451 по кадастралната карта на гр. Раднево, общ. Раднево и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност 2,2 MW“.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 41 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 1 MW“ в имот № 11082.2.993 по кадастралната карта на с. Винарово, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 42 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПРЗ за „Изграждане на фотоволтаична центрапа, с мощност до 10 MW“ в имоти с № № 14920.37.319 и 14920.37.321 по кадастралната карта на с. Рита, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 43 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план на община Павел баня и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на три фотоволтаични електроцентрали” в поземлен имот с идентификатор 14026.27.58, землище на с. Габарево, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 44 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за изменение на Общ устройствен план(ОУП) на община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.86.12 землище на с. Шейново, общ. Казанлък.

Публикувано на 03.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 30 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка, фотоволтаична система и локално пречиствателно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 47980.2.3 землище на с. Мечкарево, общ. Сливен.

Публикувано на 02.06.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 39 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на общ. Мъглиж и Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 4 MW“ в имоти с № № 24342.78.39 и 24342.78.355 по кадастралната карта на с. Дъбово, общ. Мъглиж.

Публикувано на 27.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 28 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Отглеждане на риба за консумация в съществуващ язовир“ в имот № 000133 в землището на с. Колена и имот № 000089 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 29 - ПР/2022 г. да не се да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изкореняване и презасаждане на лозови масиви и изграждане на система за капково напояване”, в поземлени имоти с идентификатори 70487.24.2, 70487.24.13, 70487.24.14, 70487.24.16, 70487.24.17, 70487.24.18, 70487.24.19, 70487.24.20, 70487.24.21, 70487.24.22, 70487.24.23, 70487.24.30, 70487. 24.31, 70487.24.32, 70487.26.13, 70487.26.18, 70487.26.19, землище на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

Публикувано на 18.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 34 - ЕО/2022 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на поземлени имоти с номера 36909.47.120 и 36909.47.130 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово, за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 39,18 MWp”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 35 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Мъглиж и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлени имоти с идентификатори 24342.78.387 и 24342.78.356 землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 36 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за частично изменение на Общ устройствен план на община Мъглиж и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот с идентификатор 24342.79.1 землище на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 37 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 3 MWp” в поземлен имот с идентификатор 72165.66.8, местност „Голяма могила”, гр. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 38 - ЕО/2022 г. да се извърши Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти с № № 27111.48.271 и 27111.48.274 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора за изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност до 40 MW”.
 

Публикувано на 10.05.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” в поземлен имот с идентификатор 68850.526.939, кв. „Голиш”, землище на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 27 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради” в поземлен имот с идентификатор 46417.50.20, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.