ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година

Публикувано на 10.10.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–77–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на обор за временно настаняване на телета и битова сграда в имот № 126024 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–78–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Изграждане на овцеферма за отглеждане на 750 броя овце майки заедно с приплодите в УПИ II 290, кв. 16 по плана на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-79-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец за водоснабдяване на предприятие за преработка и съхранение на ядки и сушени плодове в имот № 67338.601.267 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-80-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Създаване и експлоатация на лозови насаждения със система за капково напояване в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-81-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на биогазова електрическа централа с мощност до 1490 kW в имот № 045006 в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора

Публикувано на 26.09.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № C3-62-ПP/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Водовземане от съществуващ напорен водопровод „Циганска река“, гр. Твърдица с цел производство на електроенергия чрез   три  микро водно-електрически централи МВЕЦ „Твърдишка 1“, МВЕЦ „Твърдишка 2” и МВЕЦ „Твърдишка 3”  съответно в следните имоти 72165.631.21; 72165.631.25 и 72165.631.28 в  землището на гр. Твърдица
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-75-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/ в УПИ I – 697, кв. 69 по плана на с. Зимница, общ. Стралджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-76-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Първоначално залесяване на неземеделски земи по мярка 223 от „Програмата за развитие на селските райони“ в имоти с № № 69674.14.619, 69674.20.3, 69674.20.6, 69674.21.1, 69674.21.3, 69674.21.80, 69674.21.159, 69674.21.965, 69674.33.21, 69674.33.23 в землището на с. Странджа; имоти с № № 83051.29.605, 83051.29.612, 83051.53.607, 83051.56.5 в землището на с. Шарково и имоти с № № 045053, 076025, 076028, 076029, 076030, 076031 и 076034 в землището на с. Воден, общ. Болярово

Публикувано на 19.09.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-74-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на балнеохотел в имоти с идентификатори 55021.363.890 и 55021.63.891 в гр. Павел баня"

Публикувано на 12.09.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-68-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Закупуване и въвеждане в експлоатация на Тигелна електрическа съпротивителна пещ за леене на алуминий в имот с идентификатор № 27382.500.32 по кадастралната карта на гр. Елхово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-70-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Първоначално залесяване на неземеделски земи по мярка 223 от „Програмата за развитие на селските райони“ в имоти с № № 000296, 000299, 000310 и 000316 в землището на с. Недялско; имоти с № № 048042, 049055, 055012, 055013 и 016003 в землището на с. Люлин и имоти с № № 095010, 095020, 095060, 092030 и 000374 в землището на с. Александрово, общ. Стралджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-71-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за зеленчукови консерви, пюрета и готови постни ястия и склад в имоти с № № 55021.149.436 и 55021.149.435 по кадастралната карта на гр. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-72-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изгражданена пречиствателна станция за отпадъчни води, получени при производство на бира в УПИ 3023, 3024 и 3024а, кв. 656а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-EO/2014 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово"

Публикувано на 29.08.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-67-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Изграждане на завод за производство на селскостопански прикачен инвентар – плугове, брани и култиватори
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–69–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане  и въвеждане в експлоатация на търговски комплекс с бензиностанция,  АГСС, заведение за бързо хранене, обслужваща сграда и паркинги.

Публикувано на 15.08.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-63-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Изграждане на тръбен кладенец /ТК/ за водоснабдяване на автомивка и магазин за промишлени стоки в УПИ I- 3744 кв. 227 в гр. Чирпан
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–64–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на пункт за мляко, гараж и кравеферма в УПИ IX – 41, 280, кв. 23 по плана на с. Преславен, общ. Стара Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-65-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец за водоснабдяване на  инсталация за изваряване на тревно етерично маслени суровини, предприятие за съхранение , преработка и разфасовка на пчелен мед, обект за производство на парфюмерия и козметика в поземлен имот № 050018,землището на с. Скобелево, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-66-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за производствено водоснабдяване на розоварна в имот № 076001 в землището на с. Търничене, общ. Павел баня

Публикувано на 08.08.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–58–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за щампиране на платове в цех „Апретура” и реконструкция и модернизация на ПСОВ”  в УПИ V, кв. 22, Индустриална зона гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-59-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на рибарник в имот № 004028 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–60–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на  мини биоелектроцентрала – 0,5 МВт инсталация за производство на биогаз  чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции  в УПИ XIII, кв. 9 по плана на с. Бяло поле, общ. Опан
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–61–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Монтиране на скарна пещ с гориво биомаса в имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона на гр. Сливен