ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година

Публикувано на 28.02.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на два тръбни сондажни кладенеца за добив на подземни води за допълнително водоснабдяване в имоти с идентификатори № 67338.9.6 и 67338.95.4 , Индустриална зона, гр. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибовъдна ферма и водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение за подземни води в имот № 002011 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен"
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване за насаждения от ябълки, праскови и череши в имоти с № № 036001, 037012, 037019, 034042, 034057, 034058 и 037081 в землището на с. Камен, общ. Сливен"
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци с капацитет до 12 т/ден в УПИ VІ, кв.76 по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж"
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-1-EO/2014 г. за преценяване  необходимостта  от извършване на екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони на "Общински план за развитие на община Гурково 2014 - 2020"

Публикувано на 21.02.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на ферма за отглеждане на риба в имот № 000399 в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на лозов масив с подпорна конструкция и система за капково напояване на площ от 196,289 дка в масиви с № 001044; 001045; 001046; 001072; 001073; 001074; 001090; 001091; 010013 в землището на с. Капитан Петко Войвода, общ. Тополовград
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Преустройство на кланица в цех за производство на сирене от прясно мляко в УПИ I, кв. 90 по плана на с. Крушаре, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на производствен комплекс за преработка на зърнени храни – био пшеница и слънчоглед в УПИ V, кв. 79 по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения на обща площ от 261,189 дка, винени сортове в имоти с № № 031005, 010074, 010007, 010069, 010070, 010071, 010052 и 010057 в землището на с. Челник, общ. Тунджа

Решения по преценка за ОВОС от номер 1 до номер 12 от 2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Изграждане на „Хипермаркет с открит паркинг, обслужваща инфраструктура, рехабилитация на съществуваща улица и рекламна табела, външни връзки – СКО и СВО, трафопост и ел.кабели, рекламен пилон, кръгово кръстовище и светофар“ в УПИ ІІ, ІV, V, VІ, кв. 34 и УПИ ХІІ, кв. 35 по плана на промишлена зона, гр. Сливен, общ. Сливен.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за 
  инвестиционно предложение Изграждане на  площадка за извършване на дейности по предварително третиране на излезли от употреба МПС, събиране, временно съхранение и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и търговска дейност с автомобилни части втора употреба в имот с № 107099 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за 
  инвестиционно предложение Създаване на орехово насаждение на площ от 60 дка в имот № 621001 в землището на гр. Мъглиж, изграждане на система за капково напояване за ореховото насаждение и засадени 45 дка череши и 23 дка арония в имот № 620001 в землището на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони заинвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на плочи от дървесни влакна - MDF” в УПИ III – 503, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за 
  инвестиционно предложение Създаване на трайни насаждения от етерично маслени растения рози и лавандула; закупуване на земеделска техника за нуждите на стопанството; реконструкция на складови помещения и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Тъжа, общ. Павел баня.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за 
  инвестиционно предложение Изграждане на Изграждане на спортен комплекс, обекти за поддържане на здравето и заведение за хранене.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение за Разширение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – преустройство по време на строителство и пристройка в УПИ VI 97, кв. 264 по плана на гр. Стара Загора.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за производство на биогаз и когенератор, торова лагуна, подземен електрически кабел, водоснабдяване и изграждане на пътна връзка за имот № 000449  в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ПР/2014 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за производство на биогаз от животинска и растителна биомаса/ тор/ в поземлен  имот № 000153 в землището на с. Боздуганово, общ. Раднево.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ПР/2014 г.  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на цех за производство на каучукови уплътнители за автомобилната индустрия, в имот с идентификатор № 68850. 75. 244 гр. Стара Загора.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ПР/2014 г.  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда  и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение Изграждане на склад за съхранение на препарати за растителна защита към съществуваща агроаптека в имоти с № № 87374.515.11 и 87374.515.12 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.