ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година

Публикувано на 28.07.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-57-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на проучвателно експлоатационен тръбен кладенец за масив от маточина" в имот № 011008 в землището на с. Асен, общ. Павел баня

Публикувано на 18.07.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–53–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на два броя водовземни съоръжения-тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелените площи и пълнене на басейн с фонтани в парк "Розариум" гр. Казанлък
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на хотел и заведение за хранене в имот № 047097 в землището на с. Габарево, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Реконструкция на двуетажна сграда за битови услуги в цех за преработка на до 500 л. краве мляко дневно в кисело мляко и сирене в имот № 69660.501.4521, сграда с идентификатор № 69660.501.4521.1  по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–56–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на кравеферма, навес за зърно и слама, торище тип „лагуна”, ел. кабел и водопровод в имот № 018032 в землището на с. Завой, общ. Тунджа

Публикувано на 04.07.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-51-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изместване на трасето на ел. провод 110кV „Венера” – етап II изместване – втори вариант, първи етап” в землищата на с. Рисиманово и с. Бели бряг, общ. Раднево
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-52-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлоенергия  чрез индиректно използване на биомаса от растителни субстанции"  в УПИ XVIII, кв. 24 по плана на с. Войника, общ. Стралджа

Публикувано на 27.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-48-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, НУБА и ИУЕЕО и разкомплектоване на ИУМПС в имот № 054003 в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-49-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-50-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на проучвателно експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на „Дестилерия за етерично маслени култури“ в имот № 059008 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък

Публикувано на 16.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–46–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на нова сероочистваща инсталация /СОИ/ за пречистване на димни газове за четири енергийни котела и въвеждане в експлоатация на енергиен котел (ЕК) № 5 и ЕК №6" на ТЕЦ към „Брикел” ЕАД.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-47-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване" в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж

Публикувано на 13.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-43-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на МВЕЦ на питеен водопровод от яз. Асеновец в устието на утаителите на пречиствателна станция Сливен в имот № 67338.301.91 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–44–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери в УПИ IV, от кв. 63 А Стопански двор, по плана  на с. Гита, общ. Чирпан
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–45–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 бр. крави в УПИ Х-216 по плана на гр. Тополовград

Публикувано на 02.06.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-42-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Добив на скално - облицовъчни  материали – гранодиорити в находище „Гранитово”, в землището на село Гранитово, Община Елхово, Област Ямбол”