ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

2014 година

Публикувано на 16.05.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-39-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Кариера за добив скално-облицовъчни материали – пясъчници от находище „Слави“ в землището на с. Зайчари, общ. Сливен
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-40-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на биологично насаждение от култивиран шипка със система за капково напояване и закупуване на специализирана земеделска техника”, за поземлен имот 057012, местността „Оришки гробища”, землище с.Пчела , Община Елхово
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-41-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Почистване на речните легла за поддържане на проводимостта им при високи води от валежи и снеготопене, предвиждаща разкриване на централната руслова част и пробутване на наносни отложения в посока бреговете с тяхното възстановяване и укрепване, в участък от корекцията на р.Марица с дължина 115 м в землището на с.Зетьово, община Чирпан

Публикувано на 12.05.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-34-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на посевни площи – царевица в местността „Герена”, масив 020 имоти с № № 027; 028; 029; 030; 031; 044; 045; 046; 047; 050; 051; 053; 054; 055; 056; 059; 060; 066; 067; 068; 069 и в местността „Аксаково”, масив 023 имоти с № № 071; 072; 073; 087; 088; 090; 091; 092; 093; 095; 096; 097; 098; 099; 100; 101; 102; 111; 112; 113; 121; 122; 123; 124; 129; 130; 131; 132 на площ от 236,240 дка в землището на с. Драма, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-35-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община Гурково за захранване на Южна индустриална зона на гр. Гурково - етап 2014 и отклонене към гр. Твърдица до границата на Община Твърдица” и „Изграждане на Разпределителен газопровод (РГ) извън границата на урбанизираната територия на Община Твърдица и газоснабдяване на гр. Твърдица, чрез изграждане на Газоразпределителни мрежи (ГРМ) и отклонения към крайните потребители от прoмишления, обществено-административния и битов сектори с налягане на природния газ от 1,0 МРа до 0,002 МРа и диаметри на газопроводите от ф 32 мм. до ф 160 мм”
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–36–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на свинеферма с тръбен кладенец в  имот № 000018 в землището на с. Роза, общ. Тунджа
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–37–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 20 бр. крави, 10 бр. телета и складова база в имот № 000218 в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж"
 • РЕШЕНИЕ № СЗ–38–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки - носачки в имот № 27449.233.629 в землището на с. Енина, общ. Казанлък"

Публикувано на 23.04.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на цех за производство и преработка на жива риба" в УПИ IV-15, кв. 3 по плана на гр. Нова Загора
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на разпределителен газопровод (РГ) с налягане на природния газ 1.0 MPa от гр. Казанлък за газоснабдаване на Казалнъшки минерални бани, ГПСОВ и с. Овощник"
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-31-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от 56.370 дка" в землището на с. Победа, общ. Тунджа.
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за оросяване на зелените площи, за измиване на площадките и контейнерите за отпадъци на Тържище за плодове и зеленчуци с. Плодовитово" в имот № 010025 в землището на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-33-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на черешови насаждения със система за капково напояване в имоти с №№ 041015 и 041010 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж

Публикувано на 28.03.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на нови, биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула и площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени и лекарствени култури, изграждане на поливни системи за напояването и закупуване на техника за отглеждането им в парцели  от масиви с № 007, 016, 020, 021,022 землището на с. Виден, общ. Павел баня
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на три броя тръбни кладенеца за добив на    подземни води за обезпечаване на противопожарните нужди на логистична база" в поземлен имот № 000365 от землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора

Публикувано на 21.03.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на склад за съхранение на препарати за растителна защита в имот № 000319 в землището на с. Сърнево, общ. Раднево
 • РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци – краставици и домати, със система за капково напояване" в имот № 69660.267.103 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа

Публикувано на 17.03.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на газопроводно отклонение с работно налягане 4 bar от О.Т. 2348 в кв. ,,Дружба” през О.Т. 1639 до О.Т. 1533 и от О.Т. 1641 до О.Т. 1530 в м. ,,Погребите”, гр. Сливен след влизане в регулация, старо наименование – местността ,,Лозарски връх”, сел. образувание ,,Изгрев”
 • РЕШЕНИЕ №СЗ-24-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на газоразпределителна мрежа, с газопроводни отклонения за всички потребители, в кв. Речица, гр. Сливен

Публикувано на 07.03.2014 г.

 • РЕШЕНИЕ № СЗ–22–ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за преработка на земеделска продукция и земеделски отпадъци и производство на биогорива и енергия за продажба в УПИ VII, кв. 76 по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж"