ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 10.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Създаване на 11 дка овощна градина, изграждане  на капково напояване, помпен агрегат с буферен резервоар и монтаж на преместваема хладилна камера с фотоволтаичен блок”  в парцели № 8044, 8045 и 8046, с. Дражево, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от Димчо Димитров по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)  за ИП „Създаване на 11 дка овощна градина, изграждане  на капково напояване, помпен агрегат с буферен резервоар и монтаж на преместваема хладилна камера с фотоволтаичен блок”  в парцели № 8044, 8045 и 8046, с. Дражево, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 10.08.2022 г. до 23.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 09.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на логистичен център с пречиствателна станция за отпадъчни води, трафопост и паркинг”  в поземлени имоти с идентификатори 30119.78.3, 30119.78.5, 30119.78.4 и 30119.78.37 с. Загоре, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „МАРКЕТ СЪРВИС” ООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)  за ИП „Изграждане на логистичен център с пречиствателна станция за отпадъчни води, трафопост и паркинг”  в поземлени имоти с идентификатори 30119.78.3, 30119.78.5, 30119.78.4 и 30119.78.37 с. Загоре, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 09.08.2022 г. до 22.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 29.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в съществуващи язовири“ в имоти с № № 65036.44.39 и 65036.44.42 по кадастралната карта на с. Савино, общ. Тунджа
Във връзка с постъпило искане от „Стоянови Груп“ ООД, с. Роза по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващи язовири“ в имоти с № № 65036.44.39 и 65036.44.42 по кадастралната карта на с. Савино, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 29.07.2022 г. до 12.08.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 26.07.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на оранжериен комплекс, две водовземни съоръжения /ТК/, фотоволтаична централа за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и обзавеждане на битово-административна сграда обслужваща стопанството” в поземлен имот с идентификатор 69794.11.229, землище на с. Стрелец, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане от ЗП ИВАН ИВАНОВ по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на оранжериен комплекс, две водовземни съоръжения /ТК/, фотоволтаична централа за собствени нужди, закупуване на земеделска техника и обзавеждане на битово-административна сграда обслужваща стопанството” в поземлен имот с идентификатор 69794.11.229,   землище на  с. Стрелец, общ. Стара Загора, на основание чл. 9,т.1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 26.07.2022 г. до 08.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Промени на вида и количеството на отпадъците, разрешени за извършване на операция по обезвреждане на територията на площадката, обозначена с код D5 (специално проектирани депа)” в поземлени имоти с идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и  53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане от „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)  за ИП „Промени на вида и количеството на отпадъците, разрешени за извършване на операция по обезвреждане на територията на площадката, обозначена с код D5 (специално проектирани депа)” в поземлени имоти с идентификатори 53134.84.138, 53134.84.257 и  53134.84.600, с. Обручище, общ. Гълъбово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 26.07.2022 г. до 08.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни и хищни видове риба“ в язовир „Радево-юг“ находящ с в ПИ 61310.30.313 и ПИ 61310.30.503 по КККР на с. Радево и ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран в поликултура с растителноядни и хищни видове риба“ в язовир „Радево-юг“ находящ с в ПИ 61310.30.313 и ПИ 61310.30.503 по КККР на с. Радево и ПИ 24760.44.189, 24760.44.188 и 24760.44.186 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 26.07.2022 г. до 09.08.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 13.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища” в масив № 13, с. Злати войвода, масиви №№ 20,17 и 62 в землището на с. Мечкарево, масив № 70, с. Селиминово,  масив № 82, с. Струпец, масиви №№ 83 и 84, с. Ковачите, общ. Сливен, масиви №№  61,63,64,65,68,69,70,76,78 и 82 в землището на с. Близнец и масиви №№27,39,44,56,90,91,92,97,106,108 и 114, с. Червенаково, общ. Твърдица
Във връзка с постъпило искане от Слав Колев по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища” в масив № 13, с. Злати войвода, масиви №№ 20,17 и 62 в землището на с. Мечкарево, масив № 70, с. Селиминово,  масив № 82, с. Струпец, масиви №№ 83 и 84, с. Ковачите, общ. Сливен, масиви №№  61,63,64,65,68,69,70,76,78 и 82 в землището на с. Близнец и масиви №№27,39,44,56,90,91,92,97,106,108 и 114, с. Червенаково, общ. Твърдица, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 13.07.2022 г. до 26.07.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища” в имоти с №№ 35660.12.12, 35660.12.66, 35660.12.70, 35660.12.68, 35660.12.67 и 35660.12.73, с. Камен, имоти с №№ 47980.14.13, 47980.14.122, 47980.19.123, 47980.17.60, 47980.35.46, с. Мечкарево, имоти с №№  30990.14.83, 0990.14.122, 30990.14.70, 30990.14.43, 0990.14.44, 0990.14.35, 30990.14.38, 30990.15.15, 30990.15.26, 30990.15.27, 30990.15.28, 30990.49.9, землище на с. Злати войвода, , имоти с №№ 37530.23.24, 37530.39.81- 1267, 37530.44.89, 37530.44.90, 37530.50.6, 37530.78.12, 37530.83.19, 37530.102.7, 37530.102.11, 37530.103.82, землище на с. Ковачите, общ. Сливен и имот с идентификатор 38683.15.890, с. Кортен, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане от РОСИЦА КОЛЕВА по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Засаждане на нови насаждения, изграждане на система за капково напояване, изграждане на метални халета, лека ограда и водохранилища” в имоти с №№ 35660.12.12, 35660.12.66, 35660.12.70, 35660.12.68, 35660.12.67 и 35660.12.73, с. Камен, имоти с №№ 47980.14.13, 47980.14.122, 47980.19.123, 47980.17.60, 47980.35.46, с. Мечкарево, имоти с №№  30990.14.83, 0990.14.122, 30990.14.70, 30990.14.43, 0990.14.44, 0990.14.35, 30990.14.38, 30990.15.15, 30990.15.26, 30990.15.27, 30990.15.28, 30990.49.9, землище на с. Злати войвода, , имоти с №№ 37530.23.24, 37530.39.81- 1267, 37530.44.89, 37530.44.90, 37530.50.6, 37530.78.12, 37530.83.19, 37530.102.7, 37530.102.11, 37530.103.82, землище на с. Ковачите, общ. Сливен и имот с идентификатор 38683.15.890, с. Кортен, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 13.07.2022 г. до 26.07.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 12.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България”  ЕООД” в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище гр. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „ПРАКТИКЕР” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България”  ЕООД” в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище гр. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 12.07.2022 г. до 25.07.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 06.07.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на  нов присъединителен електропровод 110 кV и изместване на трасе на съществуващ електропровод 110 Кv „Петрол” за присъединяване на фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.14 землище на гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „ПАРК РАМАНУША” ООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на  нов присъединителен електропровод 110 кV и изместване на трасе на съществуващ електропровод 110 Кv „Петрол” за присъединяване на фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 67338.76.14 землище на гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06.07.2022 г. до 19.07.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.