ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 08.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333, по плана на промишлена зона гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.01.2021 г. до 22.01.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 06.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка”, в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, гр. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „ЕКОР” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка”, в поземлен имот с идентификатор 68850.517.1046, гр. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 06. 01. 2021 г. до 19. 01. 2021 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 16.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце и ново водовземно съоръжение”, в  поземлен имот с идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел
Във връзка с постъпило искане от „АГРОИНВЕСТ ЖЕРАВНА” ООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце и ново водовземно съоръжение”, в  поземлен имот с идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 16. 12. 2020 г. до 29. 12. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на цех за производство на каучукови плочки” в имот № 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови
Във връзка с постъпило искане от „ТМ Груп 19“ ЕООД, с. Мирово по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на каучукови плочки” в имот № 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 16.12.2020 г. до 29.12.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на обект за аквакултури” в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа

Във връзка с постъпило искане от „Рибокомерс – 98“ ЕООД, гр. Нова Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обект за аквакултури” в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 16.12.2020 г. до 29.12.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 11.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел и складово стопанство” на площадка образувана от поземлени имоти с идентификатори 87374.513.5, 87374.513.7, 87374.513.8, 87374.513.9, 87374.513.12, 87374.513.29, 87374.513.30, 87374.513.31, 87374.513.32, 87374.513.33, 87374.513.34, 87374.513.35, 87374.513.36 и 87374.513.37, гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел и складово стопанство” на площадка образувана от поземлени имоти с идентификатори 87374.513.5, 87374.513.7, 87374.513.8, 87374.513.9, 87374.513.12, 87374.513.29, 87374.513.30, 87374.513.31, 87374.513.32, 87374.513.33, 87374.513.34, 87374.513.35, 87374.513.36 и 87374.513.37, гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 11. 12. 2020 г. до 24. 12. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 30.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от биволско мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5703.1 в гр. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на част от сграда в предприятие за преработка на месо от копитни животни, производство на месни продукти и за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти от биволско мляко“ в имот с идентификатор 68850.523.5703.1 в гр. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 30.11.2020 г. до 14.12.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 18.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в имоти с идентификатори 53134.220.76 и 53134.220.77  в с. Обручище, общ. Гълъбово
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в имоти с идентификатори 53134.220.76 и 53134.220.77  в с. Обручище, общ. Гълъбово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 18.11.2020 г. до 02.12.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 12.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на лозов масив и система за капково напояване“ в имот с идентификатор 27111.62.283 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на лозов масив и система за капково напояване“ в имот с идентификатор 27111.62.283 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора., на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.