ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 19.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на млекопреработвателно предприятие и фотоволтаична централа за собствени нужди“ в имот № 11661.300.19 по кадастралната карта на с. Воденичане, общ. Стралджа.
Във връзка с постъпило искане от ЕТ М енд Б-Янко Митев, гр. Ямбол по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): : „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и фотоволтаична централа за собствени нужди“ в имот № 11661.300.19 по кадастралната карта на с. Воденичане, общ. Стралджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.09.2022 г. до 03.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 08.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на рибарник“ в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане от Динко Русев, гр. Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибарник“ в имот № 04635.51.323 по кадастралната карта на с. Богданово, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.09.2022 г. до 22.09.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 07.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на птицеферма за кокошки носачки и електроцентрала, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции“ в имот с идентификатор 24342.69.8 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки и електроцентрала, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции“ в имот с идентификатор 24342.69.8 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж., на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 07.09.2022 г. до 21.09.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 01.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на фотоволтаични електроцентрали“ в имоти с № № 87374.513.41, 87374.513.42 и  87374.513.43 по регулационния план на гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „Вега пропъртис“ ЕООД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали“ в имоти с № № 87374.513.41, 87374.513.42 и  87374.513.43 по регулационния план на гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 01.09.2022 г. до 15.09.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 18.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на система за капково напояване и селскостопанска сграда, закупуване на селскостопанска техника, оръдия против градушка, перки против слана, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлени имоти с идентификатори 40083.65.639 и 40083.65.640, землище на с. Крушаре, общ. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „АГРИМИ” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на система за капково напояване и селскостопанска сграда, закупуване на селскостопанска техника, оръдия против градушка, перки против слана, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлени имоти с идентификатори 40083.65.639 и 40083.65.640, землище на с. Крушаре, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 18.08.2022 г. до 31.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 16.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на хотел, ресторант, басейн и покривна фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 35028.15.104, с. Кабиле, общ. Тунджа.
Във връзка с постъпило искане от Иванка Петкова и Стоян Петков по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП Изграждане на хотел, ресторант, басейн и покривна фотоволтаична централа” в поземлен имот с идентификатор 35028.15.104, с. Кабиле, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 16.08.2022 г. до 29.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 11.08.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на система за капково напояване с помпено филтров възел, сондажна помпа и автоматизация, покривна фотоволтаична централа, закупуване на земеделска техника, сензор за суха и влажна температура, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня
Във връзка с постъпило искане от Стефан Гайдаров по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)  за ИП „Изграждане на система за капково напояване с помпено филтров възел, сондажна помпа и автоматизация, покривна фотоволтаична централа, закупуване на земеделска техника, сензор за суха и влажна температура, видеонаблюдение и метеорологична станция”, в поземлен имот с идентификатор 66826.56.1, землище на с. Скобелево, общ. Павел баня., на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 11.08.2022 г. до 24.08.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.