ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 13.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Закупуване на технологична линия за приемане и преработване на около 50 тона десертно грозде и плодове, с цел производство на плодови сокове и нектари и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp“ в УПИ II-29008 по плана на с. Меден кладенец, общ. Тунджа.
Във връзка с постъпило искане от „Лозарско стопанство Чалъкови“ ООД, с. Меден кладенец по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Закупуване на технологична линия за приемане и преработване на около 50 тона десертно грозде и плодове, с цел производство на плодови сокове и нектари и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp“ в УПИ II-29008 по плана на с. Меден кладенец, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 13.10.2022 г. до 27.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 11.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране (рециклиране) на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта“ в имот № 83106.10.105 и части от имоти с № № 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане от Община Казанлък, гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране (рециклиране) на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта“ в имот № 83106.10.105 и части от имоти с № № 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.21.95 по кадастралната карта на с. Шейново, общ. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.10.2022 г. до 25.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 10.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
"Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ в УПИ II-149, кв. 32 по плана на с. Калояновец, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Субино“ ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ в УПИ II-149, кв. 32 по плана на с. Калояновец, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 10.10.2022 г. до 24.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 05.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване/рециклиране на строителни отпадъци” в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и  35167.39.726, гр. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане от „БРИГАДА” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване/рециклиране на строителни отпадъци” в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и  35167.39.726, гр. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 05.10.2022 г. до 18.10.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Риборазвъждане в съществуващш язовир“ в имот № 59046.43.121 по кадастралната карта на с. Първенец, общ. Стралджа“.
 
Във връзка с постъпило искане от „Марто Фиш“ ЕООД, с. Кукорево по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Риборазвъждане в съществуващш язовир“ в имот № 59046.43.121 по кадастралната карта на с. Първенец, общ. Стралджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 05.10.2022 г. до 19.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 03.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121, чрез добавяне на имот № 30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа“.
Във връзка с постъпило искане от Стоян Тенев и Таня Иванова, гр. Ямбол по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуващо рибовъдно стопанство в имот № 30898.21.121, чрез добавяне на имот № 30898.21.120 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа“, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.10.2022 г. до 17.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 26.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция на ФЕЦ, разположена в ПИ 24342.9.117 и подстанция Дъбово“ в землището на с. Дъбово общ. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция на ФЕЦ, разположена в ПИ 24342.9.117 и подстанция Дъбово“ в землището на с. Дъбово общ. Мъглиж, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 26.09.2022 г. до 10.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 КV Тунджа“ в землищата на с. Тулово, с. Дъбово и гр. Мъглиж.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 кV между подстанция Дъбово, разположена в ПИ 24342.9.117 и стълб 79 от ВЛ 110 КV Тунджа“ в землищата на с. Тулово, с. Дъбово и гр. Мъглиж., на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 26.09.2022 г. до 10.10.2022 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 23.09.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на малка пивоварна с дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558 /УПИ I-588, кв. 920/ с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Във връзка с постъпило искане от „АГРИМИ” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за ИП „Изграждане на малка пивоварна с дегустационна” в поземлен имот с идентификатор 22633.92.558 /УПИ I-588, кв. 920/ с. Долно Изворово, общ. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 23.09.2022 г. до 06.10.2022 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.