ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 11.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце” в имот № 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на овце” в имот № 57371.65.164 в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.03.2021 г. до 25.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 09.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Рибопроизводство в яз. Найденово” в имот № 51072.25.272 по кадастралната карта на с. Найденово, общ. Братя Даскалови
Във връзка с постъпило искане от „Галакси Гейт“ ЕООД, гр. Раковски по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Рибопроизводство в яз. Найденово” в имот № 51072.25.272 по кадастралната карта на с. Найденово, общ. Братя Даскалови, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 09.03.2021 г. до 22.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на четири тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи в гр. Сливен“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на четири тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи в гр. Сливен“ в имоти с идентификатори 67338.525.178, 67338.560.16, 67338.524.40 и 67338.535.19 в гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 09.03.2021 г. до 23.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 08.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 – гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 – гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.03.2021 г. до 22.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 05.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 – гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Оползотворяване на отпадък с код 10 13 99 – гипсокартонени плоскости” в имот № 200147 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.03.2021 г. до 22.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 26.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане от ЗП Тодор Георгиев по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на подрастващи кокошки носачки с капацитет 39 900 броя места за птици и възстановяване експлоатацията на съществуващо водовземно съоръжение” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 24.02.2021 г. до 09.03.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 23.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет 1300 тона на година” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.273, УПИ ХХХIХ, кв. 11, гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане от Община Сливен по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, с капацитет 1300 тона на година” в поземлен имот с идентификатор 67338.601.273, УПИ ХХХIХ, кв. 11, гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 23.02.2021 г. до 08.03.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 22.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс” в имоти с № № 43459.502.42, 43459.53.1008, 43459.53.1018, 43459.53.1009 и 43459.53.1012 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово
Във връзка с постъпило искане от „Ай Би Ти Ти“ ЕООД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на крайпътен обществено-обслужващ комплекс” в имоти с № № 43459.502.42, 43459.53.1008, 43459.53.1018, 43459.53.1009 и 43459.53.1012 по кадастралната карта на с. Лесово, общ. Елхово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 22.02.2021 г. до 07.03.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.