ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2

Публикувано на 10.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци” в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „Хънтър 69“ ЕООД, гр. Ямбол по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци” в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 10.02.2021 г. до 24.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 08.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори“ в имот с идентификатор 67338.603.264 в гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.02.2021 г. до 22.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане от ЗП „Георги Петров Георгиев“, с. Бяла по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в имот № 07613.75.440 по кадастралната карта на с. Бяла, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.02.2021 г. до 22.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Поставяне и експлоатация на инсталация за изгаряне на животински трупове; Поставяне на 2 бр. стационарни резервоари за съхранение на дизел; Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води; Добавяне на нови видове в списъка на образуваните на площадката отпадъци” в имоти с № 59166.33.61 и 59166.33.56 по кадастралната карта на с. Пъстрен, общ. Опан
Във връзка с постъпило искане от „Аякс – 1“ ООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Поставяне и експлоатация на инсталация за изгаряне на животински трупове; Поставяне на 2 бр. стационарни резервоари за съхранение на дизел; Изграждане на канализация за отвеждане на дъждовни води; Добавяне на нови видове в списъка на образуваните на площадката отпадъци” в имоти с № 59166.33.61 и 59166.33.56 по кадастралната карта на с. Пъстрен, общ. Опан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 08.02.2021 г. до 22.02.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 02.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на мандра и млекопреработвателно предприятие” в поземлен имот с идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан
Във връзка с постъпило искане от „АВГАНДИРА АГРО” ООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра и млекопреработвателно предприятие” в поземлен имот с идентификатор 07819.16.66, с. Бяло поле, общ. Опан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 02.02.2021 г. до 15.02.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 27.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение с цел миене на автомобили (други цели)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.32.961,  гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „СТИЛ ЛУКС 2020” АД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение с цел миене на автомобили (други цели)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.32.961,  гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 27.01.2021 г. до 9.02.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 27.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автокомплекс, включващ автосервиз, автомивка, административно - битови помещения и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 77476.106.7, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от Илиан Илиев и Станимир Илиев по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на автокомплекс, включващ автосервиз, автомивка, административно - битови помещения и заведение за бързо хранене” в поземлен имот с идентификатор 77476.106.7, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 27. 01. 2020 г. до 09. 02. 2021г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 21.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Изграждане на мандра, млекопреработвателно предприятие  и преустройство на съществуващ краварник” в поземлен имот с идентификатор 05284.581.894, гр. Болярово, общ. Болярово
Във връзка с постъпило искане от Станчо Станчев по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра, млекопреработвателно предприятие  и преустройство на съществуващ краварник” в поземлен имот с идентификатор 05284.581.894, гр. Болярово, общ. Болярово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 21. 01. 2020 г. до 03. 02. 2021 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „Изграждане на садкова инсталация с до 40 броя производствени садки”  на площ от 200 дка от язовир „Малко Шарково”, в землището  на селата Малко Шарково, Воден и Горска поляна, общ. Болярово
Във връзка с постъпило искане от „ЯЗОВИРИ” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на садкова инсталация с до 40 броя производствени садки”  на площ от 200 дка от язовир „Малко Шарково”, в землището  на селата Малко Шарково, Воден и Горска поляна, общ. Болярово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 21. 01. 2020 г. до 03. 02. 2021 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ – Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 15.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрития върху метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация” в имот № 35167.501.9481 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък
Във връзка с постъпило искане от „Прогалвис“ ООД, гр. Казанлък по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрития върху метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация” в имот № 35167.501.9481 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 15.01.2021 г. до 28.01.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.