ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Решения по ОВОС

Публикувано на 12.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА №3-1/2016 на инвестиционно предложение за „Промяна в капацитет на действащи инсталации, монтаж и експлоатация на линия за автоматизирано нанасяне на лаково покритие” Промишлена зона - УПИ 1У-6 кв.1 и VII -6 квЛ с. Тенево, общ. Тунджа с възложител: „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с. Тенево, община Тунджа

Публикувано на 13.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционно предложение за “Добив на нефтошисти от находище "Боров дол" разположен в землището на с. Боров дол, общ. Твърдица, с инвеститор "Мин Инвест" ЕООД
Решение по ОВОС № 2-1/2015 г. 402 Kb (pdf) свали

Публикувано на 17.04.2015 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционно предложение за “Предприятие за преработка до ‘12 000 т/год. сурова вълна” в имот с идентификатор 67338.601.65 в гр. Сливен с възложител: „ЛЕМПРИЕР УУЛ” ЕООД, гр. Сливен.
Решение по ОВОС № 1-1-2015 г. 174 Kb (pdf) свали

Публикувано на 20.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № 8-6/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариери за добив на варовици и доломити в концесионна площ „Кереч търла”, разположени в землищата на селата Едрево, общ. Николаево, Оряховица и Братя Кунчеви, общ Стара Загора.
РЕШЕНИЕ ПО ОВОС № 8-6/2013 г. 576 Kb (pdf) свали