ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Обществен достъп до доклади по ОВОС


​На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ ‒ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/: Доклад за ОВОС, Нетехническо резюме и задание за инвестиционно предложение „Провеждане на технически експеримент за изпитване на съвместно изгаряне на лигнитни въглища и стандартизирано гориво от неопасни отпадъци в имоти с идентификатори 53134.502.13, 53134.503.217 и 18280.503.35 по КККР на с.Обручище, Община Гълъбово“.

/Публикувано на 03.06.2024 г./

==============================================================================

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/: Доклад за ОВОС, Нетехническо резюме за инвестиционно предложение „Изграждане на пет вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори 80217.33.342, 80217.33.343, 80217.33.344, 80317.33.345 и 80317.33.346, землище с.Чарган, Община Тунджа“.

/Публикувано на 05.03.2024 г./

==============================================================================
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/: Доклад за ОВОС, Нетехническо резюме, Оценки по чл. 99а и чл. 99б, за инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли на „Кастамону България“ АД в УПИ III-501, 503 и 504, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране и имот № 16924.29.18 по кадастралната карта на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.

/Публикувано на 20.10.2022 г./
==============================================================================
 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ Стара Загора РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/:
Доклад  по ОВОС, Нетехническо резюме, Оценка по чл. 99а от ЗООС, Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен.

/Публикувано на 11.11.2021 г./
==============================================================================

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ Стара Загора РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/:
Доклад  по ОВОС, Нетехническо резюме, Оценка по чл. 99а от ЗООС.

/Публикувано на 10.11.2021 г./
==============================================================================

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ Стара Загора РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/:
Доклад  по ОВОС, Допълнено Задание по ОВОС,  Нетехническо резюме, Оценка по чл. 99а от ЗООС, Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” в поземлен имот № 024023, с. Мамарчево, общ. Болярово. 

/Публикувано на 07.11.2019 г./