ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Обществен достъп до доклади по ОВОС

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/: Доклад за ОВОС, Нетехническо резюме, Оценки по чл. 99а и чл. 99б, за инвестиционно предложение „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли на „Кастамону България“ АД в УПИ III-501, 503 и 504, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране и имот № 16924.29.18 по кадастралната карта на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.

/Публикувано на 20.10.2022 г./
==============================================================================
 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ Стара Загора РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/:
Доклад  по ОВОС, Нетехническо резюме, Оценка по чл. 99а от ЗООС, Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение: „Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки” в поземлен имот с идентификатор 67338.162.4, гр. Сливен.

/Публикувано на 11.11.2021 г./
==============================================================================

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ Стара Загора РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/:
Доклад  по ОВОС, Нетехническо резюме, Оценка по чл. 99а от ЗООС.

/Публикувано на 10.11.2021 г./
==============================================================================

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  РИОСВ Стара Загора РИОСВ Стара Загора осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане/:
Доклад  по ОВОС, Допълнено Задание по ОВОС,  Нетехническо резюме, Оценка по чл. 99а от ЗООС, Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” в поземлен имот № 024023, с. Мамарчево, общ. Болярово. 

/Публикувано на 07.11.2019 г./