НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Списък на категориите информация

№ по ред Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет Формат Наличен / публикуван (къде)
1 Информация за правомощията и данни за РИОСВ–Стара Загора, функциите и отговорностите на администрацията HTML Начална интернет страница / секция      Кои сме ние
2 Наименование, адрес, електронна поща, телефон и работно време на звеното в администрацията, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация HTML Начална интернет страница / секция Достъп до обществена информация
3 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Административни услуги
4 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Административни актове
5 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Финансиране
6 Информация за банковите сметки на РИОСВ–Стара Загора HTML Начална интернет страница / РИОСВ - Стара Загора
7 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Профил на купувача
8 Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в РИОСВ–Стара Загора HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Профил на купувача
9 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта HTML
PDF
МОСВ / Консултации с обществеността 
10 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията HTML Начална интернет страница / секция Достъп до обществена информация
11 Обявления за конкурси за държавни служители HTML Начална интернет страница / секция Работа при нас
12 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси HTML Начална интернет страница / секция Антикорупция
13 Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ HTML Начална интернет страница /Актуално
14 Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Достъп до обществена информация
15 Списък на административните услуги, които предоставя инспекцията
HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Административни услуги
16 Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО за инвестиционни предложения HTML
  PDF   
Раздел ОВОС и ЕО / секция
Решения по Преценка за ОВОС и ЕО
17 Решения по ОВОС HTML PDF Раздел ОВОС и ЕО / секция
Решения по  ОВОС
18 Решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО HTML
PDF
Раздел ОВОС и ЕО / секция
Решения за прекратяване
19 Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционни предложения
HTML
PDF
Раздел ОВОС и ЕО / секция Съобщения за първо уведомяване
20 Съобщения за обществени обсъждания на доклади по ОВОС
HTML
Раздел ОВОС и ЕО /секция Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС
21 Становища по ЕО
HTML
PDF
Раздел ОВОС и ЕО / секция Становища по екологична оценка (ЕО)
22 Съобщения за информация по Приложение 2 HTML Раздел ОВОС и ЕО / секция Съобщения за информация по Приложение 2
23 Решения за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

HTML
PDF
Раздел ПРИРОДА / секция Решения за оценка на съвместимостта
24 Решения за оценка степента на въздействие върху защитени зони HTML
PDF
Раздел ПРИРОДА / секция Решения за оценка на съвместимостта
25 Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост HTML
PDF
Раздел ПРИРОДА / секция Решения за оценка на съвместимостта
26 Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС HTML
PDF
Раздел ПРИРОДА / секция Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
27 Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и ЕО HTML
PDF
Раздел ОВОС и ЕО секция Регистър за процедури по ОВОС и ЕО
28 Регистър по чл. 30л от ЗЧАВ HTML
EXCEL
Раздел ВЪЗДУХ / секция Регистър по чл. 30л от ЗЧАВ
29 Регистър на обектите с висок и нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ–Стара Загора HTML Раздел ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА / секция СЕВЕЗО/Списък на обектите
30 Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им HTML
WORD
Начална интернет страница / секция Достъп до обществена информация
31 Регистър на вековните дървета HTML Раздел ПРИРОДА / секция Защитени територии
32 Информация за защитените територии  на територията на РИОСВ-Стара Загора HTML Раздел ПРИРОДА / секция Защитени територии
33 Регистър на защитените територии и защитените зони HTML
EXCEL
Раздел ПРИРОДА / секция Защитени територии
34 Издадени, отказани и прекратени разрешителни за дейности с отпадъци HTML
PDF
Раздел ОТПАДЪЦИ И ПОЧВИ / секция Разрешителни за дейности с отпадъци
35 Издадени, отказани и прекратени регистрационни документи за дейности с отпадъците HTML
PDF
Раздел ОТПАДЪЦИ И ПОЧВИ / секция Регистрации за дейности с отпадъци
36 Решения за реда и начина за изчисляване и определяне размера на отчисленията и обезпеченията, изискани при депониране на отпадъци HTML
PDF
Раздел ОТПАДЪЦИ И ПОЧВИ / секция Депониране на отпадъци
37 Годишни планове за контролната дейност HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Контролна дейност
38 Комплексни проверки HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Контролна дейност
39 Месечни отчети за контролната дейност на РИОСВ – Стара Загора HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Контролна дейност
40 Доклади от извършени проверки по комплексни разрешителни HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Контролна дейност
41 Годишни отчети по контролната дейност
HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Контролна дейност
42 Постъпили сигнали на "зелен" телефон HTML
PDF
Начална интернет страница / секция Контролна дейност