НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Процедура и ред за предоставяне на достъп до информация

Процедурата за предоставяне на достъп до информация за околната среда е уредена в гл.ІІІ на ЗДОИ.
За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление, което трябва да съдържа:
- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
- описание на исканата информация;
- предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен и копия на технически носител.
- адреса за кореспонденция на заявителя.

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация. Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служител във фронт-офиса на РИОСВ Стара Загора, на адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" №2, ет. 2, приемно време: 09:00-17:30 часа, тел: 042/ 692 239 или на е-mail: office@stz.riew.gov.bg. Заявленията могат да бъдат подавани и чрез Платформа за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.
След постъпване, заявленията за достъп до обществена информация се завеждат във входящия дневник на РИОСВ-Стара Загора.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.
За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение, с което се уведомява заявителя.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Таксата се заплаща на касата на РИОСВ-Стара Загора на адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Стара планина” № 2; през ПОС терминално устройство или на посочената банкова сметка:

IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;
BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора.