НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година

Доклади съгласно чл.154а, ал.9, т.2 от ЗООС за извършени проверки на обекти с комплексни разрешителни през 2015 г.

От връзките по-долу можете да се запознаете с желаните доклади от проверки.
"Палфингер Продукционстехник България" ЕООД 391 Kb (PDF) свали
Пивоварна за производство на пиво стопанисвана от „Загорка” АД 295 Kb (pdf) свали
Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 510 MW за производство на електрическа енергия и инсталация за производство на водород на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово 300 Kb (pdf) свали
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", с. Медникарово, общ. Гълъбово 342 Kb (PDF) свали
"Панхим" ООД, гр. Стара Загора 317 Kb (PDF) свали
ТЕЦ "Ей и Ес-3С Марица Изток 1" 299 Kb (PDF) свали
"ТЕЦ Марица Изток 2 " 507 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, Завод 3 гр. Казанлък 298 Kb (PDF) свали
"Е.Миролио" ЕАД, Площадка гр. Ямбол 339 Kb (PDF) свали
Депо за неопасни отпадъци "Насипище Медникарово" 245 Kb (PDF) свали
"Арсенал" АД, Завод 4 364 Kb (PDF) свали
"Репородуктор по свиневъдство" АД, с. Калчево 399 Kb (PDF) свали
"БалБок Инженеринг" АД, площадка Стара Загора 313 Kb (PDF) свали
"Е. Миролио" ЕАД, гр. Сливен 395 Kb (PDF) свали
Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово 365 Kb (PDF) свали
"Колхида-Сливен" АД, гр. Сливен 389 Kb (PDF) свали
"Свиком" ЕООД 339 Kb (PDF) свали