НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Структура и служители

Структура на РИОСВ-Стара Загора

 
Структурни звена Име, фамилия
Телефон
 
ДИРЕКТОР и.д. Диана Ганева                692214
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
ДИРЕКЦИЯ "Административни, финансови и правни дейности"  
 
Директор дирекция Ваня Драганова                692211
 
Главен счетоводител Злати Христов                692211
 
Счетоводство   692223
Връзки с обществеността Петя Байкова
692233
 
Административно обслужване на "едно гише", деловодство   692239
 
Технически сътрудник   692200
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
ДИРЕКЦИЯ "Контрол на околната среда"  
 
Директор дирекция Георги Русев
692220
 
Отдел "Контролна дейност"  
 
Началник отдел Диана Вълканова 692230
 
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични
фактори"
  692221
 
Направление "Опазване на водите"   692224
 
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването,
екологична отговорност и доброволни ангажименти"
   692228
Отдел "Контрол и управление на отпадъците, почвите и опасните химични вещества"    
Началник отдел Таня Иванова 692237
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  
692234;
692225
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи
аварии с опасни химични вещества"
 
692229
ДИРЕКЦИЯ "Превантивна дейност"  
 
Директор дирекция Диана Ганева 692214
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху
околната среда"
   
692213
 
Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"   692226
 
Направление "Специализирани регистри"   692231
 

Структура на РИОСВ-Стара Загора