Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2024 година

Публикувано на 22.03.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 09 - ОС/2024 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 87641.93.579, 87641.85.354, 87641.126.595 и 87641.77.385 по плана на с. Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора от „Пасище” на „Нива”.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 10 - ОС/2024 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване (НТП) на имоти р идентификатори 87641.93.582, 87641.93.412, 87641.93.411, 87641.93.586 и 87641.93.584 по плана на с. Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора от „Пасище” на „Нива”.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 11 - ОС/2024 г.  за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот е идентификатор 04337.34.46 (стар № 034046) по плана на с. Блатец, общ. Сливен, обл. Сливен от „Пасище” на „Нива”.
 

Публикувано на 15.03.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 08 - ОС/2024 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам: инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда и стопанска постройка за съхранение на инвентар в имот с идентификатор 36899.299.2 в землището на с. Кирилово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 08.03.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 07 - ОС/2024 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 04337.44.86 и 04337.44.87 по КККР на с. Блатец, общ. Сливен от „пасище” на „нива” е внесено уведомление с вх. № КОС-01 -1280/23.02.2024 г. в РИОСВ - Стара Загора от Иван Панев Иванов, управител на ЗКПУ „Житен клас”, с. Блатец, общ. Сливен.

Публикувано на 01.03.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 06 - ОС/2024 г.  за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 46904.68.26 по КККР на с. Малък манастир, общ. Елхово, обл. Ямбол от „пасище” на „трайни насаждения”.

Публикувано на 23.02.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 04 - ОС/2024 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Почистване на речното корито на река Марица от наносни отложения, дървесна и храстова растителност в участък от км 119+519 до км 121+583 в землището на с. Зетьово, общ. Чирпан, област Стара Загора”.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 05 - ОС/2024 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имот с идентификатор 73540.16.163 по КККР на с. Тъжа, общ. Павел баня от „ливада” на „овощна градина”.

Публикувано на 09.02.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 03 - ОС/2024 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на жилищна сграда в имот с идентификатор 46417.74.12 по плана на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”.

Публикувано на 26.01.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ - 02 - ОС/2024 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП): „Трасе на пътна връзка за имот с идентификатор 87641,158.538 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък“.